متره برآورد راه سازی- محاسبه شخم زنی، اختلاط مصالح مرغوب،تسطیح وکوبیدن وایجاد پروفیل

درمحل خاکریزی ها پس ازبرداشتن خاک نباتی بستر راه آماده می گردد. که بایستی تسطیح گردیده و کاملاً کوبیده شده و پس از بدست آوردن فشردگی لازم خاکریزی را شروع کرد، درصورتی که خاک بستر مناسب و مقاوم نباشد بایستی پس از شخم زدن واضافه کردن مصالح مرغوب و اخطلات آن باخاک موجود تسطیح نموده وآب پاشی وکوبیده می شود، که هزینه هرکدام ازاین عملیّات بادر نظر گرفتن آیتم های فهرست بها ومشخصّات فنی عمومی وخصوصی پیمان دربرآورد وصورت وضعیت ها منظور می گردد.

محاسبه سطح بستر درخاکریزی هاازآنجائیکه عرض پروفیل ها متفاوت می باشد بایستی بر اساس عرض پروفیل ها درجدول متره عملیات خاکی با محاسبه عرض متوسط دو پروفیل ضربدر فاصله آن دو محاسبه شود.

محاسبه سطح بستر درخاکریزی ها

محاسبه سطح بستر درخاکبرداریها با توجه به اینکه عرض بستر یکسان می باشد لذا کافی است که عرض بستر درتمامی طول خاکبرداری ضرب شودتاسطح بسترکل منطقه خاکبرداری به دست آید.

محاسبه سطح بستر درخاکبرداریها

محاسبه حجم برداشت خاک نباتی یا نامرغوب بستر بر اساس سطح بستر ضربدر ارتفاع خاک برداشته شده به دست می آید.

توضیح اینکه عملیّات فوق طبق دستور ونظارت مستقیم دستگاه نظارت انجام گرفته وصورتمجلس می گردد.

در صورتیکه لازم باشد که مصالح مرغوب به بستر اضافه ومخلوط گردد مقدار آن نیز طبق دستوردستگاه نظارت می باشد.که پس از اجرا صورتجلسه شده ودر صورت وضعیت ها منظور می گردد.

متره برآورد راه سازی – محاسبه حجم عملیات خاکی
متره بر آورد راه سازی - محاسبه ایجاد پروفیل (پروفیل سازی)
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *