متره برآورد راه سازی – محاسبه پروفیل های عرضی

متره راه سازی به ترتیب شروع کار وبا توجه به ردیف های فهرست بها محاسبه میگردد، مطالعه دقیق سرفصلهای فهرست بها وشرح آنها نوصیه میشود.
اول بوته کنی و درخت کنی بر اساس صورتجلسه تنظیمی محاسبه شده وبعداً برداشت خاک نباتی یاخاک پوسیده متره می گردد.

در فهرست بها های اخیر آیتمی برای برداشت خاک نباتی در نظر گرفته نمی شود لذا این موارد در آیتم خاکبرداری منظور می شود. محاسبه آن هم براساس دستورکار دستگاه نظارت برداشته شده وصورتمجلس می گردد.

محاسبه حجم عملیات خاکبرداری وخاکریزی که ازروی پروفیل های عرضی انجام می شود بایستی بادقت خیلی زیاد انجام پذیرد( چه با کامپیوتر باشد چه با بادست).
محاسبه پروفیل های عرضی به صورت دستی به چند فرم مقدور می باشد:

  1. به صورت تقسیم به سطوح هندسی و محاسبه آنها ، این روش اکثراً به دلیل نداشتن اندازه های دقیق نقاط خیلی معمول نمی باشد.
  2. محاسبه سطح پروفیل با پرگار یا به اصطلاح به صورت سوزنی که در این حالت پروفیل رادرکاغذ میلیمتری ترسیم کرده و بوسیله پرگارسطح آن را حساب میکنند به این ترتیب که نوک پرگاررا درقسمت پائین پروفیل واز سمت چپ در اولین سانتیمتر پروفیل قرارداده وبه اندازه خط بالای پروفیل پرگاررا باز می کنند بعد یک نوک پرگاررا درپائین پروفیل ودرسانتیمتر دوم قرارداده ونوک دیگر پرگاررا درزیر پروفیل وخارج از آن قزار داده ونوک روی پروفیل پرگارراتا خط بالای پروفیل بازمی کنند و به همین ترتیب تاجائی که پرگار جا دارد سانتیمتر های بعدی را اضافه کرده وطول به دست آمده پرگاررا با اشل اندازه گیری کرده ویادداشت می کنند وبه همین ترتیب تاآ خر پروفیل ادامه می دهند در نهایت مجموع این ارتفاعات سطح پروفیل خواهد بود.(یعنی مجموع ارتفاعات هر یک سانتیمتر پروفیل باتوجه به اشل مربوطه سطح پروفیل می باشد)

محاسبه پروفیل های عرضی

محاسبه سطح پروفیل به صورت نواری : در این حالت یک نوار کاغذی به عرض تقریباً یک سانتیمتر درست کرده و ارتفاعات h1,h2 ,h3,h4 راتا آخر به صورت امتدادی روی آن نوار ضبط کرده در نهایت مجموع طول ها سطح پروفیل خواهد بود.

محاسبه سطح پروفیل به صورت نواری

طرز کار در این حالت هم شبیه کار باپرگار می باشد یعنی اول طول h1رادرروی نوار اندازه گیری مینمائیم وبعد در امتدادآن طول h2را به آن اضافه می کنیم تا به آخرونقاط فوق را روی نوار علامت گزاری مکنیم ودرآخر طول کلی به دست آمده سطح پروفیل خواهد بود.حسن این روش این است که اندازه های ثبت شده قابل کنترل می باشد.

در اندازه گیری با پرگار سطح پروفیل را بایستی چند بار اندازه گیری کرده ومتوسط اندازه های به دست امده در چندمورد سطح پروفیل منظور می شود.چون ممکن است موقع باز کردن پرگار لغزش مختصری اتفاق بیافتد یا اشتباه چشمی پیش آید.

متره برآورد در راه سازی - مقدمه
متره برآورد راه سازی – محاسبه حجم عملیات خاکی
Facebooktwitterlinkedinmail

  2 comments for “متره برآورد راه سازی – محاسبه پروفیل های عرضی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *