متره بر آورد راه سازی – محاسبه ایجاد پروفیل (پروفیل سازی)

ازآنجائیکه ایجاد پروفیل (پروفیل سازی) در راه سازی از نقطه نظر زیبائی طرفین راه وجلوگیری از ریزش طرفین جاده وهمینطور یکسانی بستر اهمیّت بسزائی دارد و هزینه بالائی هم برمیدارد لذا بایستی درمتره برآورد توجه خاصّی به این مطلب بشود ودرنوشتن صورت وضعیت نیز ازقلم نیافتد.

محاسبه آن هم بر اساس طول متوسط مانند محاسبه سطح بستر می باشد، یعنی مجموع طول های طرفین پروفیل به اضافه کف پروفیل طول کلی پروفیل می باشد، که با طول کلی پروفیل بعدی جمع شده وبه دو تقسیم می گردد درنتیجه طول متوسط دو پروفیل بدست می آید وبا ضرب به فاصله بین دو پروفیل سطح پروفیل سازی بین دو پروفیل بدست می آید،که درنهایت مجموع این سطح ها سطح کل پروفیل سازی می باشد. ردیف ۰۳۰۵۰۱ فهرست بها .

L1+L2+L3=طول موردنظر

محاسبه ایجاد پروفیل (پروفیل سازی)

محاسبه سطح پروفیل سازی هم درجدول محاسباتی عملیات خاکی محاسبه می شود.

ضمناًباید توجه کردکه تسطیح وکوبیدن یک فعالیت بوده وآیتم خودراداردو ایجاد پروفیل وپروفیل سازی هم یک فعالیت دیگرکه هزینه آن هم از آیتم خودشمحاسبه می شود.

متره برآورد راه سازی- محاسبه شخم زنی، اختلاط مصالح مرغوب،تسطیح وکوبیدن وایجاد پروفیل
متره برآورد راه سازی - محاسبه حجم خاکبرداری وخاکریزی درحالات متفاوت
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “متره بر آورد راه سازی – محاسبه ایجاد پروفیل (پروفیل سازی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *