متره بر آورد راه سازی – محاسبه خاک جا نشین وخاک جایگزین

در بستر سازی وقتی بستر کوبیده می شود به طور طبیعی زمین نشست می کند، و جای این نشست بایستی با مصالح مرغوب پر شده و کوبیده شود که این حجم خاک جانشین گفته میشود، این نشست طبق تعریف فهرست بها برای ۸۵ در صد کوبیدگی ۳ سانتیمتر وبرای ۹۰ درصد کوبیدگی ۵ سانتیمتر وبرای ۹۵ درصد کوبیدگی ۷ سانتیمتر می باشد.(مقدمه فصل سوم فهرست بها ردیف ۱۴) که این مقدار به حجم ساب بیس اضافه میشود.

در مواردیکه محل خاکریزی ها لجن یاخاک نامرغوب باشد آن خاک ها برداشته شده وبجایشان خاک مرغوب ریخته می شود که این خاک راخاک جایگزین می نامند که محاسبه حجم آن معادل خاک برداشته شده می باشد که قاعدتاًبایستی این مقدار طبق دستوردستگاه نظارت بوده وپس ازاجرا صورتمجلس می گردد.

متره برآورد راه سازی - محاسبه حجم خاکبرداری وخاکریزی درحالات متفاوت
متره برآورد راه سازی - محاسبه حمل
Facebooktwitterlinkedinmail

  4 comments for “متره بر آورد راه سازی – محاسبه خاک جا نشین وخاک جایگزین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *