متره بر آورد کارهای زیر سطحی در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۱۵۰٫

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

متره بر آورد کارهای زیر سطحی ( زیر زمینی )؛

همانطوریکه بارها مطرح شده است، رشته های مختلف عمران متخصّص های خودش را دارد که مسائل اساسی و عمده آن را متخصّصین آن رشته می دانند، ولی در عین حال مسائل کلّی آنها مواردی هست که دانستن آنها برای یک مترور ضروری می باشد، لذا مواردی از آنها مطرح می شود؛ کارهای زیر سطحی از زمان های خیلی دور مطرح بوده و اجرا می شده است از قبیل ساخت شهرک های زیر زمینی و راه های زیر زمینی ( تونل ها )، فاضل آبهای شهری، سد های زیر زمینی، قنات ها، که در این اواخر هم به صورت خیلی گسترده تری در حالت اجرا می باشد، از قبیل مترو، و ایستگاه های مترو، تونل های متعدّد در راه سازی ها و غیره.

برای مثال می توان به خیلی از موارد مطرح شده اشاره نمود؛ از قبیل قنات های آب که از سال های دور در کشور ما وجود داشته به طوریکه در خیلی از شهر های ایران قنات هائی تعبیه کرده اند که طول آنها به ده ها کیلومتر می رسد بخصوص در مناطق کویری مثل کرمان و یزد و غیره، یا فاضل آبهای شهری که از سال های خیلی قدیم اجرا شده است مشابه فاضل آب شهر تبریز، از جمله کار های زیر سطحی می توان به تونل ها و راه های فرار زیر زمینی که از اکثر کاخ ها و قصر های سلطنتی به خارج شهر زده می شد، و مشابه آن در شهر تبریز بوده که تقریباً در اکثر نقاط تبریز ایجاد کرده بودند، و اینک هم همین حالت در حال اتفّاق می باشد. و به طور کلّی از محل سکونت سران کشور راه هائی زیر سطحی به نقاط امن تری ایجاد می کنند. همین طور پناه گاه های زیر زمینی برای موارد اضطراری ایجاد می کنند، که اکثر این ها به صورت شهرک های زیر سطحی ( زیر زمینی ) ایجاد می گردند، این مورد هم از زمان های قدیم متداول بوده است، به طوریکه تعریف می کنند چنین شهر زیر زمینی در ترکیّه کشف شده که متعلق به ایران هم هست و فوق العاده جالب توجّه می باشد. همین طور ساختن سد های زیر سطحی برای رودخانه های زیر سطحی و تعبیه کانال های آب رسانی به نقاط مختلف که مشابه این سد در میمی اصفهان در سال های خیلی دور اساخته شده است.

کار های زیر سطحی که در سال های اخیر در حال اجرا می باشد، مترو با ایستگاه های عظیمی که برای آنها ساخته می شود، همچنین راه ها و تونل های بزرگی که ساخته شده و در حال ساخت می باشد. هچنین کار های زیر سطحی که برای تأسیسات نظامی در عمق خیلی پائین زمین ساخته می شوند، از جمله کار های زیر سطحی می باشند، که آشنائی به آن ها و طرز بر خورد با آن ها برای هر متروری ضروری می باشد.

نا گفته نماند که طرّاحی و اجرای کار های زیر سطحی از نقطه نظر معماری و محاسباتی و تأسیسات برقی و آب و فاضل آب و روشنائی و هوا رسانی کار چندان ساده ای نیست که طبیعتاً متخصصّین مربوطه انجامش می دهند.

متره بر آورد کار های زیر سطحی؛

متره بر آورد کارهای زیر سطحی چندان تفاوتی با متره بر آورد کارهای روی سطحی ندارند، به طوریکه حجم عملیّات طبق نقشه های تنظیم شده محاسبه می شوند، و بر آ ورد هزینه آنها بر اساس آنالیز قیمت آن ها محاسبه می شوند، با توجّه به اینکه سختی کار در زیر زمین با وجود سختی های مربوطه اش و در نظر گرفتن راندمان کارها که با توجّه به کمبود نسبی هوا در زیر سطح پیش می آید، محاسبه می گردد. توضیح اینکه عملیّات خاکی بر اساس پروفیل های عرضی تنظیم شده حساب می شود، و کار های اجرائی دیگر هم بر اساس نقشه های مربوطه متره می گردد.

نا گفته نماند به طوریکه می دانیم در کار های زیر سطحی پارامتر های زیادی مطرح می باشد که در طرّاحی و اجرای آن مسلّماً در نظر گرفته می شود. و هزینه آنها نیز در بر آورد قیمت منظور می گردد. از قبیل قنات ها و تأسیسات زیر زمینی موجود و وجود کانی ها و غار ها وغیره.

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ( 149 ) متره بر آورد پارک سازی، قست دوّم .
آموزش گام به گام متره برآورد گام 151؛ سامان دهی دریاچه و زمین های اطراف آن:
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “متره بر آورد کارهای زیر سطحی در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۱۵۰٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *