آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۴۷، متره بر آورد در و پنجره.

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتارر نیک + کردارنیک = زندگی نیک.

متره بر آ ورد در و پنجره فلزّی؛

در و پنجره های فلزّی از نبشی، سپری، میلگرد و ورق  و یا از پروفیل های توخالی ساخته می شوند. و متره بر آورد آنها  تفاوتی با همدیگر ندارند.  بامتره بر آورد متر طول پروفیل ها و ضرب آنها به وزن متر طول هر یک وزن آنها به دست می آید، و با جمع وزن ها وزن کل پنجره به دست می آید.  در نوشتن متره بر آورد بایستی دقّت نمود که وزن تمام مصالحی که در آنها به کار میرود محاسبه گردد، از قبیل وزن لولا ها و سایر یراق آلاتی که به کار برده می شود. از آنجائیکه دستمزد نصب یراق آلات طبق بند ۷ مقدمّه فصل ۱۶ جداگانه پرداخت نمی شود، لذا در متره بر آورد کردن بهتر است  وزن آنها ماضافه گردد.

در متره بر آورد طول پروفیل ها با توجّه به اینکه گوشه های چهار چوب ها اعّم از چهار چوب اصلی یا درهای باز شو به صورت فارسی بُر اجرا می گردد، لذا طول پروفیل ها از آخر تا آخر چهار چوب حساب می شود. ولی از پروفیل های وسطی عرض پروفیل های طرفین کسر می گردد. ناگفته نماند که بهترین حالت اجرای گوشه ها به صورت فارسی بر می باشد.

در  تنظیم متره بر آورد در پروژه های در حال اجرا معمولاً در و پنجره پس از ساخته شدن وزن می شود، و بر اساس همان توزین که صورتمجلس می گردد، در متره بر آورد منظور می شود. ولی در بر آوردهای اولیّه که هنوز در وپنجره ساخته نشده است بایستی بر اساس نقشه های مربوطه متره بر آورد گردد.

در متره بر آورد برای بر آورد اولیّه برای اینکه وزن در و پنجره ها رقم پایینی نباشد، بهتر است بابت یراق آلات و سایر موارد احتمالی در صدی به رقم متره بر آورد اضافه گردد.

در و پنجره فلزّی که پس از ساخت بدون توزین نصب شده باشند، بایستی از طریق متره بر آورد وزن آنها بر مبنای نقشه ها و جداول وزن آنها محاسبه گردد.

یاد آوری می گردد: در فصل ۱۶ فهرست بهای سال ۱۳۹۳ که فهرست بهای انتخابی ما می باشد در مقدمّه فصل در بند ۵ توضیح می دهد که: (( برای اندازه گیری و پرداخت در و پنجره ساخته شده از پروفیل های تو خالی، باید مقادیر به دست آمده از توزین، با اوزان حاصله از جدول ها و نقشه ها مقایسه شود و کمترین وزن مبنای پرداخت قرار گیرد. )) اگر کمی توجّه نماییم اصولاً این مسئله منطقی است. اگر در و پنجره طبق نقشه ساخته شود و توزین دقیق انجام پذیرد بایستی همان وزن توزین شده پرداخت گردد. برای اینکه سازنده هزینه پروفیل ها را بر اساس توزین پرداخت کرده است، و خیلی امکان دارد که وزن جدول با وزن پروفیل ساخته شده مغایرت داشته باشد.

در رابطه با متره بر آورد پروفیل های فلزّی اعم از پروفیل توخالی یا پروفیل های توپر از قبیل میلگرد، تیر آهن، نبشی، سپری و سایر پروفیل ها بهترین حالت این است که پروفیل های خریداری شده قبل از اجرا وزن دقیق هر متر طول آنها، با توزین دقیق با جدول وزن ها مقایسه گردد. و در صورت مغایرت، وزن واقعی آنها صورتجلسه گردد. و در متره بر آورد ها بر اساس همان صورتجلسه منظور گردند.

برای تعیین وزن دقیق یک متر طول پروفیل ها، بایستی دقیقاً یک متر طول پروفیل در یک ترازوی دقیق توزین گردد.

نقشه های جزئیات (دیتیل ها)
آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 48، متره بر آورد شیشه در ها و پنجره ها.
Facebooktwitterlinkedinmail

  8 comments for “آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۴۷، متره بر آورد در و پنجره.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *