مدیریّت پروژه:عمران و واحد آی،تی (Information Technology)

در زندگی ما مواردی وجود دارد که خیلی مهّم است ولی به چشم نمی آید. مانند هوا برای انسان و موجودات زنده و آب برای آبزیان. با اینکه موجودات با هوا زنده هستند ولی آن را نمی بینند و توجّهی هم یه آن نمی کنند. امروزه در زندگی روزمرّه بخصوص در سازمان ها و پروژه ها، کامپیوتر حکم هوا برای موجودات را پیدا کرده ولی اکثراً به آن توجّه نمی کنند.

امروزه کامپیوتر و یا به اصطلاح خودمان رایانه وارد زندگی ما شده است. با اینکه به جز کاربران متخصّص آن بقیّه آشنایی کامل با آن را نداریم، ولی خواه و ناخواه همه به نوعی در گیر آن هستیم. بخصوص نسل جدید، که جزوی از زندگی آنها شده است.

پروژه های عمرانی وواحد کامپیوتر (ای،تی): در پروژه های عمرانی کامپیوتر جزو ضروریّات انکار ناپذیر و خیلی ضروری شده است. امور فنّی، امور مالی و اداری و پشتیبانی و مدیریّت همه کارهایشان را با کامپیوتر انجام می دهند. با توجّه به امکان ایجاد شبکه بین کامپیوترهای سازمان (یکپارچه شدن امکانات) و از طرف دیگر به دلیل حسّاس و دقیق بودن دستگاه ها نیاز به سیستم طرّاحی، نگاهداری، و مدیریّت آن ها به شدت احساس می شود، واحد سازماندهی، مدیریت و نگهداری سیستمها و شبکه کامپیتری که امروزه با عنوان (آی ، تی) یا (I T )  یعنی Information Technology مطرح می باشد. این واحد شامل متخصّصین سخت افزاز و نرم افزار و شبکه سازی کامپیوتر است تا بتوانند سیستم ها را همیشه آماده نگاه داشته و روابط سیستم ها را با همدیگر به نحو صحیحی تعریف و اجرا نمایند. و هر لحظه آمادگی کامل برای رفع اشکالات پیش آمده داشته باشند، تا اگر کامپیوتری اشکال پیدا کرد بتوانند در اسرع وقت اشکال را برطرف نمایند تا کارها با وقفه مواجه نشوند.

امروزه کامپیوتر در پروژه های عمرانی رُل اساسی را بازی می کند، در قسمت فنّی کلیّه کارها اعمّ از طرّاحی، نقشه کشی، محاسبات، متره برآورد و تهیّه گزارشات همه و همه با کامپیوتر انجام می گیرد. و بقیه قسمت ها نیز همه کارهایشان را با کامپیوتر انجام می دهند. لذا با این ترتیب اهمیّت آن مشخّص می شود.

با توجّه به جوان بودن سیستم (آی ، تی) هنوز جایگاه آن در پروژه ها دقیقاً مشخّص نشده است.(در چارت کارگاهی ). اغلب بحثی بین واحد آی تی و کنترل پروژه وجود دارد که کنترل پروژه معتقد است آی تی بایستی زیر مجموعه کنترل پروژه باشد، درصورتیکه واحد آی تی هم معتقد است که بایستی مستقل بوده و زیر نظر مدیریّت و رئیس کارگاه فعالیّت نماید.

با توجّه به مسئولیّت ها و وظایف واحد آی تی به نظر می رسد: با در نظر گرفتن این که کامپیوترها درتمام قسمت ها وجود داشته و دائم فعّال می باشند، و از طرف دیگر خواه و ناخواه بخش عمده ی اطلّاعات از جمله اطلّاعات محرمانه تشکیلات هم به نوعی در دسترس واحد آی تی قرار می گیرد، و از طرف دیگر به خاطر حسّاس بودن وظایف آن و نیاز به تصمیم گیری های سریع، استقلال نسبی این واحد ضروری به نظر می رسد و بایستی مستقلّاً زیر نظر مدیریّت فعالیّت نمایند. و لازم است مورد تایید و اعتماد مدیریت باشند تا بتواند از تخص ایشان بهترین استفاده را بکند.

اگر توجّه و دقّت نماییم متوجّه می شویم که مسئولیّت و وظایف واحد آی تی خیلی گسترده تر و سنگین تر از واحد کنترل پروژه می باشد. کنترل پروژه بایستی کنترل کند و تذکّر دهد و اجرا کنندگان کسان دیگر هستند ولی مجموعه فعالیت های واحد آی تی از جنس دیگری است و بایستی همیشه با آمادگی کامل و در اسرع وقت وارد عمل بشود. در نتیجه واحد آی تی را زیر مجموعه واحد دیگری قرار دادن اشتباه می باشد.

با توجّه به تعریف بالا در تعریف چارت کارگاهی تجدید نظر نموده و به شکل زیر تکمیل می نمائیم:

charte-sazmani-2-web

مدیریّت، زندگی و محیط کار
مدیریّت پروژه: شرح وضایف واحد آی تی
Facebooktwitterlinkedinmail

  2 comments for “مدیریّت پروژه:عمران و واحد آی،تی (Information Technology)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *