مدیریّت پروژه : دستگاه نظارت وشرح وظایف آن

دستگاه نظارت درپروژه بایستی یک همکار آگاه، مطلّع، باتجربه، دلسوز و علاقمند بدون داشتن هیچگونه حبّ و بغض و خود خواهی باشد. که بتواند بدون هیچ منظور سوء ای کلیّه مسائل پروژه را زیر نظر داشته و از هر گونه انحرافی خواه در کیفیّت اجرا و کمیّت آن جلوگیری نماید و کلیّه عملیّات و رفتار ها را زیر نظر داشته و در واقع مشاوری دلسوز برای پروژه باشد.

نظارت کارگاه بایستی به همه موارد پروژه نظارت داشته و کلیّه عملیّات پیمان کار در رابطه با پروژه تحت نظر او باشد. ازقبییل سیستم مدیریّت، کنترل پروژه، مصالح تهیّه شده، نوع انبار کردن مصالح، کیفیّت اجرا، کمیّت اجرا، راندمان کار ها، ایمنی وبهداشت، وکلیّه موارد مربوط به پروژه. نظارت بایستی حتی الامکان جلو ندانم کاری ها را بگیرد و اگر در مواردی اشتباهی رخ می دهد بلا فاصله آن اشتباه را گوشزد نماید.

افراد نظارت بایستی متخصّص، باهوش، باتجربه، و بدون حبّ و بغض، دلسوز، و علاقمند به کار پروژه باشند. بانیّت “همکاری” در پروژه حضور داشته باشند نه صرفا برای مطرح کردن خودشان و آقایی و سروری کردن.

از آنجائی که در جامعه کاری ما اکثراً بیش از هر چیز میزان حقوق پرسنل و صرفه جویی در این امر مطرح است، لذا در انتخاب ناظر برای اجرای پروژه ها نیز اغلب از افراد کم تجربه تر یا اصلاً بی تجربه استفاده مینمایند! و اگر فردی هم از پذیرفتن کار به علّت کم تجربگی نگران باشد، خیلی راحت به این فرد آموزش داده می شود که نیازی به تجربه نیست. همان قدر که با ابهّت و بطور محکم بگوئی که چرا اینطوری اجرا کردید ؟ خودشان تمام مشخصّات اجرائی را مطرح کرده و ناخود آگاه همه چیز را یادت می دهند. فقط باید با اعتماد به نفس وقوی برخورد بکنی به طوری که از تو بترسند.
آیا باچنین وضعی میتوان انتظار داشت که این ناظر بی تجربه واقعاً بتواند نقاط ضعف را ببیند؟  و اگر دید چطوری می تواند راهنمائی بکند؟ نتیجه این می شود که کارگاه تبدیل به میدان جرّ و بحث و درگیری های بی مورد می گردد. که این حالت حکم سمّ برای پروژه را دارد.

در صورتیکه اجرای یک پروژه کاری شیرین و دوست داشتنی می باشد که می توان با همدلی وهمکاری و دلسوزی نسبت به پروژه، هر کس وظیفه خود را شناخته و با عمل به آن، خیلی دوستانه و صمیمانه کار را پیش برد. اگر اشکالی یا اشتباهی هم پیش آمد، به جای پرده پوشی، با مشورت همدیگر می توان آن اشکال را برطرف کرد.  همه باید همدیگر را یار خود بدانند و توجّه داشته باشند همه ی افرادی که در پروژه جمع شده اند اعمّ از کارفرما، مهندسین مشاور، دستگاه نظارت و پیمانکار هدفشان انجام پروژه است، نه مبارزه و ریاست. همه این دستگاه ها شخصیّت های حقوقی یا حقیقی هستند با یک مقام و برابر هستند. اصولاً هیچ کدام هیچ برتری بر دیگری نباید داشته باشند. باتوجّه به موارد مطرح شده درگیری دریک پروژه هیچ معنی و مفهومی پیدا نمی کند.

معاونت پشتیبانی : شرح وظایف معاونت پشتیبانی 2
مدیریّت : ارزش یابی ارزش ها ومدیریّت آن ها
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “مدیریّت پروژه : دستگاه نظارت وشرح وظایف آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *