نقدی بر شرایط عمومی پیمان، نشریه (۴۳۱۱) بخش ۱۶

در مقالات گذشته قسمتی از مواد شرایط عمومی پیمان بررسی گردید و به مطالبی برخورد کردیم که قابل توجّه بود، و اینک دنباله آنرا با بررسی ماده ۳۵-تضمین حسن انجام کار- پیگیری می نمائیم؛

ماده ۳۵٫ تضمین حسن انجام کار

از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار معادل ۱۰ درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگاهداری می شود…….. و دنباله مطلب……

در مورد این ماده جای بحث زیادی می باشد، و لازم است در مورد محسنّات و معایب این مطلب مطالعه شود.

  1. کسر کردن ۱۰در صد از صورتوضعیّت بطور طبیعی ضربه شدیدی به وضعیّت مالی پروژه وارد می کند و با توجّه به کسورات دیگر از قبیل کسورات ظریب قرارداد وکسورات پیش پرداخت و سایر کسورات، که باعث ضعف مالی پروژه می گردد. و هزینه ای که برای اجرای پروژه شده است به پروژه بر نمی گردد.
  2. نگه داشتن پول پیش کارفرما خواباندن سرمایه پیمانکار می باشد که از نظر اقتصادی کاری بس اشتباه می باشد. چون پول بایستی در جریان باشد.
  3. جمله تضمین حسن انجام کار، آن هم باکسر کردن ده درصد از کارکرد پیمانکار، جای خیلی بحث دارد. مگر قرار است که پیمانکار، کار را با حسن انجام ندهد، اگر چنین است چرا آن پیمانکار برای اجرا انتخاب شده است، که تا برای ضمانت حسن انجام کارش ده در صد از کارکردش کم شود. اگر پیمانکار ، کاررا بد اجرا کرد آیا با کسر کردن ده در صد آن، معایب آن کار از بین می رود؟ و یا آن معایب با ده درصد قابل ترمیم خواهد بود؟ به طور مثال اگر پی یک ساختمان بد اجرا گردید و بعد ساختمان روی آن پی ضعیف قرار گرفت، آیا کسر کردن ده در صد به طور موقّت و یا اصلاً پرداخت نکردن ان ده در صد باعث استحکام ساختمان می گردد؟ و آیا آن رقم ده در صد می تواند جوابگوی تخریب مجدد و ساختن دوباره آن بشود؟…..
  4. دستگاه نظارت، رئیس کارگاه، مهندسین اجرا، مدیران پروژه؛ مدیر پروژه پیمانکار، مدیر پروژه دستگاه نظارت، مدیر پروژه کارفرما، اینها هیچکدام حریف اجرای درست کار نیستند، که برای حسن اجرای کار بایستی ده درصد ازکارکرد پیمانکار کسر  گردد؟ اگر اینطور هست، پس وجود اینهمه حقوق بگیر از پروژه به چه دلیل می باشد؟…..آیا وظیفه این اشخاص نظارت دقیق به اجرای پروژه نمی باشد؟……
  5. آیا با طرح این ماده مجوز بد کارکردن به پیمانکار داده نمی شود؟….با کسر کردن ده در صد بابت حسن اجرای کار؛ به پیمانکار اعلام می شود که می تواند بد هم کار بکند، در عین حال اعلام اینکه ما به پیمانکار اعتماد نداریم. امّا نمی دانیم به پیمانکاریکه به آن اعتماد نداریم، چرا پروژه را در اختیار آن گذاشته ایم.

ظاهراً این کسر کردن محاسنی هم دارد؛ ازقبیل پس انداز کردن مبلغی از کار کرد برای روز مبادا و سایر محسنّات دیگر ولی در مقابل معایب آن چندان چنگی به دل نمی زند. و به نظر می رسد که بهتر است در این زمینه تجدید نظر بشود. و اصلاً این ماده حذف گردد.

من فکر می کنم به جای این مسائل به مدیریّت وکنترل پروژه بهای بیشتری داده شود، و پروژه از نظر مالی کاملاً تقویت گردیده و کارکرد و هزینه ها و  اجرای پروژه دقیقاًتحت کنترل بوده باشد، تا پیمانکار درست و صادقانه کار بکند و سود عادلانه خود را ببرد و مجبور به انحرافات اخلاقی از قبیل کم کاری و خدای نکرده دزدی و دروغگوئی و نپرداختن حقوق دیگران نگردد. ( ادامه دارد)

نقدی بر شرایط عمومی پیمان،(نشریّه شماره 4311) بخش 15
نقدی بر شرایط عمومی پیمان، نشریه شماره (4311) بخش 17
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *