آموزش گام به گام متره بر آورد گام ۳۱، نماسازی با سنگ پلاک و فرم متره کردن آن.

بانام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

نماسازی با سنگ پلاک و فرم نوشتن متره بر آورد آن؛

محاسبه متره بر آورد نماسازی ها تقریباً مشابه هم می باشند ولی برای آشنایی بیشتر به نماسازی با سنگ پلاک، برای نمای شرقی و غربی ساختمان در دست متره بر آورد کردن مان نمای سنگ پلاک در نظر گرفته و در این مورد بررسی می کنیم.

باز هم طبق معمول، قبل از شروع به متره برآورد کردن، اوّل به بررسی دقیق مقدّمه فصل می پردازیم. مواردی که جالب توجّه است را در این جا با هم بررسی میکنیم.

ردیف ۱ – اندازه گیری براساس سطح کار پوشیده شده نمایان با سنگ خواهد بود، سطوح مورب تا زاویه ۳۰ درجه نسبت به قائم، جزو سطوح قائم و از آن بیشتر، جزو سطوح افقی محسوب می شود. به سطوح زیر در پوش های کف پنجره و پلّه ها و ضخامت سنگ مانند آن ها که نمایان است، پرداختی صورت نمی گیرد.

در نوشتن متره بر آورد  این مورد، نکته ای که قابل توجّه است موارد استثنایی از قبیل سنگ پلّه های به ضخامت ۵ سانتیمتری می باشد که ضخامت آن هم قوسی می گردد و هم ساب می خورد که مسلماً این حالت استثنا بوده و بایستی در زمان تهیّه متره بر آورد سطح آن ها متره شود. همین طور کلّه سنگ ها در نما در صورتی که طبق دستور دستگاه نظارت ساب خورده باشد. سطح آن سمت نیز متره و محاسبه می شود. ضمناً درصورتی که کلّه سنگ ها در گوشه ها به صورت فارسی بر به هم وصل شده باشند به طوریکه کلّه سنگ دیده نشود، در این حالت نیز سطح نمایان سنگ متره و منظور می گردد.

در موقع نوشتن متره بر آورد مطالب دیگری که در این مقدمّه جلب توجّه میکند ردیف های زیر می باشند:

ردیف ۳- تمامی قیمت های ردیف های این فصل، برای عرض سنگ حد اکثر ۴۰ سانتیمتر در نظر گرفته شده است. چنانچه عرض سنگ مصرفی بیش از ۴۰ سانتیمتر باشد، به جهت جبران اضافه هزینه سنگ های عریض تر، لازم است مهندس مشاور قبل از مناقصه، ردیف های مناسب را بر اساس دستورالعمل اقلام ستاره دار تهیه نماید.

ردیف ۴ -در مواردی که بر اساس نقشه ها، مشخصّات و یا دستور  کار مهندس مشاور، ضخامت سنگ های مصرفی با ضخامت داده شده در شرح ردیف ها متفاوت باشد، بهای آن بر اساس دستورالعمل اقلام ستاره دار پیش از مناقصه تهیّه می شود.

ردیف ۵- درصورتی که برای سنگ های مصرفی محدودیت ابعاد در هر دو بعد سنگ پیش بینی شده باشد، یا شکل سنگ ها به طریقی انتخاب شود که دارای زوایای قائم نباشند، به منظور جبران هزینه های مربوط به حکمی بودن سنگ، ۱۰ در صد قیمت ردیف مربوطه، جداگانه پرداخت می شود.

ردیف ۱۷- در ردیف های جدول سنگی، آماده سازی، کوبیدن خاک و زیر سازی دیده نشده است وهزینه اجرای آن ها از فصل عملیّات خاکی با دست پرداخت می گردد.

توضیح اینکه؛ در موقع تهیّه متره بر آورد باید توجّه کرد که اگر قیمتی یا هزینه اضافه بر مواردی در قرار داد یاد نشده باشد، دلیل بر صرفنظر کردن از آن هزینه ها نمی شود، و وظیفه کسی که متره بر آورد را انجام میدهد، وصول آن موارد می باشد.

در نقشه ای که متره بر آورد آن را می نویسیم با توجّه به این که تهیّه و نصب کلیّه انواع سنگ ها به صورت افقی داده شده است، آیتم سنگ مورد نظر خود را انتخاب می کنیم و بعداً اضافه بها های مذکو در زیر را هم منظور می نماییم.

  • آیتم۲۲۰۶۰۱ اضافه بهای نصب سنگ پلاک در سطوح قائم.
  • آیتم۲۲۰۶۰۲ اضافه بهای نصب اسکوب در سنگ های پلاک.
  • آیتم۲۲۰۶۰۵ اضافه بهای نصب سنگ پلاک در سقف درگاهی و پنجره.
  • آیتم۲۲۰۶۰۷ اضافه بهای تیشه ای یا کلنگی کردن سنگ.
  • آیتم ۲۲۰۶۰۸ گرد کردن یا کلنگی کردن سنگ های پلاک.
آموزش گام به گام متره برآورد، گام 30، نماسازی سیمانی و طرز متره کردن آن.
آموزش گام به گام متره بر آوردگام 32، کارهای فولادی (فلزّی) و متره ب آورد آن. 1
Facebooktwitterlinkedinmail

  3 comments for “آموزش گام به گام متره بر آورد گام ۳۱، نماسازی با سنگ پلاک و فرم متره کردن آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *