کارهای فلزّی:آموزش متره. گام ۳۵

پیرو بحث کارهای فلزّی در گام ۳۳ با توجّه به محاسبه نعل درگاهی ها و تیرریزی سقف دنباله بحث را ادامه می دهیم.

در متره برآورد کار های فلزّی طبق معمول:هر فصلی از فهرست بها که آیتم هایی از آن مورد متره قرار میگیرند بایستی همراه با مقدمّه آن دقیقاً مورد مطالعه قرار گیرند تا آیتم های مورد نیاز با دقّت و آگاهانه انتخاب شوند.

با توجّه به این که کارهای فلزّی ار نظر اجرا و مصالح از تنوّع زیادی بر خوردار است، و از طرف دیگر آیتم ها و قیمت های تعیین شده در فهرست بها در سال های مختلف متفاوت می باشند،لذا با هر فهرست بهایی که کار بر اساس آن انجام میشود بایستی آن فهرست بها با دقّت کامل بر رسی بشود. واز آن جایی که فصل کارهای فلزّی مفصّل بوده و بحث در مورد آن ها و نوع تعیین قیمت آن ها جای بحث دارد لذا در یک مقاله دیگر راچع به آن ها بحث خواهیم کرد. در این جا فقط در مورد آیتم هایی که به آن ها نیاز داریم وارد بحث می شویم.

در متره و برآورد کار های فلزّی در این مورد: تیرریزی سقف و نعل در گاهی و انتخاب آیتم های آن ها مطرح می باشد.  در مقدمّه فصل کارهای فلّزی به ردیف ۶ بر می خوریم که به شرح زیر می باشد:

۶- منظور از تیر ریزی ساده آن است که پروفیل بریده شده در صورت نیاز به یکدیگر متصّل شوند ویدون جوشکاری در محل تکیه گاه در جای خود نصب شوند. مانند تیرریزی یا نعل درگاه. نعل در گاه هایی که از نبشی و سپری ساخته می شوند بهای آن ها از ردیف ۰۹۰۲۰۷ پرداخت می شود.

به نظر می رسد  که در شرح این ردیف از مقدمّه اشتباهی رخ داده باشد چون مغایرت زیادی با شرح آیتم های مربوطه دارد. مانند:

آیتم ۰۹۰۲۰۱ به شرح: تهیّه و کار گذاشتن تیر ، ساده (تیرریزی ساده) از یک تیر آهن .

و آیتم ۰۹۰۲۰۲ تهیِه و کار گذاشتن تیر ، ساده (تیرریزی ساده) از دو یا چند تیر آهن با اتصّال های مربوط و یا به طریق جوشکاری مستقیم به یکدیگر.

در شرح مقدمّه گفته شده یدون جوشکاری در صورتی که در آیتم ۰۹۰۲۰۲ با جوشکاری مطرح شده است. به طور کلّی شرح مقدمّه چندان قابل فهم نمی باشد.

در فهرست بهاهای گذشته این آیتم به عنوان تیرریزی مرکّب مطرح می شد. و از نظر قیمت آیتم  و نوع شرح آن به نظر می  رسد که در شرح مقدمّه کلمه ساده به جای کلمه مرکّب آورده شده است.

از آنجایی که تیرریزی ما به صورت مرکب و تودلی اجرا می شود لذا آیتم تیر ریزی سقف  هارا از آیتم ۰۹۰۲۰۹ استفاده میکنیم.

نعل درگاهی ها از آیتم  ۰۹۰۲۰۲ استفاده می شود.

بهای تیر حمال بین ستون و دیوار شرقی را که تیر حمّال مرکب می باشد از آیتم ۰۹۰۲۱۲ استفاده می کنیم .

تیر های حمال تکی با آیتم ۰۹۰۲۱۰ محاسه می شود.

اتصّال تیر ها به حمّالها را از نبشی ۵*۵۰*۵۰  استفاده کرده و با آیتم ۰۹۰۲۰۹ محاسبه می کنیم.

نعل در گاهی های ساخته شده از نبشی را از آیتم ۰۹۰۲۰۷ استفاده می کنیم ، بر اساس شرح ردیف ۶  مقدمه فصل.

نبشی های لبه کنسول را با آیتم ۰۹۰۲۰۹ حساب می کنیم.

میل مهار ها را با توجّه به اینکه یک طرف پیچ ومهره و طرف دیگر جوش کاری در نظر گرفته شده است لذا پنجاه در صد از آیتم ۰۷۰۶۰۱ و پنجاه درصد از آیتم ۰۷۰۶۰۲  طبق شرح ردیف ۴ مقدمّه فصل ۷ منظور می نماییم.

درزیر نقشه نعل درگاهی ها و نقشه تیرریزی سقف توأم با ریز متره آنها را مشاهده می فرمایید.

کارهای فلزّی:آموزش متره. گام ۳۵ g35-02 g35-03 g35-04 g35-05

روش تهیّه و انواع متره برآورد:گام 34
تحلیلی بر قیمت گذاری کارهای فلزّی فصل 9 فهرست بها
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *