کنترل پروژه در گام به گام آموزش متره برآورد؛ گام ۱۱۱٫ ( ۹۰ a)

بانام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

کنترل پروژه در پروژه های عمرانی:

در کنترل پروژه قائدتاً اوّل، برنامه ریزی مطرح می گردد، و بعد از برنامه ریزی دقیق، در زمان اجرا طبق برنامه تنظیم شده، کنترل می گردد. در این برنامه هم طبق معمول اوّل برنامه ریزی اجرا را تنظیم کردیم، و در صدهای مورد نیاز برای کنترل پروژه را محاسبه نمودیم، و سپس شروع به تنظیم برنامه ریزی برای تدارکات و مصالح را در حال انجام دادن بودیم، که برای تدوین جدول و یا نمودار برای نشان دادن آن ها با چالش های زیادی مواجه گردیدیم، از قبیل تعدّد آیتم ها و انواع آنها از قبیل انواع مصالح، نیروهای اجرائی اعم از انسانی ومکانیکی، لوازم مورد نیاز و آنالیز آنها، که این موارد مستلزم وقت زیادی می باشد، که در حال تنظیم آنها هستیم. از آنجائیکه مسئله کنترل پروژه هم مطرح می باشد، و در این مورد مطالب قابل طرح زیاد هست، لذا هم زمان باتنظیم آنها، کنترل پروژه را نیز با شماره گذاری متفاوتی مطرح می نمائیم، و بعد از تکمیل شدن برنامه ریزی مصالح و تدارکات، شماره گام ها را به صورت سری اصلاح می نمائیم.

کنترل پروژه؛ گام ۹۰٫A

در جامعه ما وقتی صحبت از کنترل پروژه مطرح می گردد، به نظر می رسد که کنترل پروژه فقط از نقطه نظر زمان مهمّ می باشد، و سایر موارد پروژه جزو برنامه قرار نمی گیرد، در صورتیکه پروژه بایستی از تمام جهات تحت کنترل، (گروه کنترل پروژه) قرار بگیرد. وضعیّت موجود به این دلیل می باشد، که به نظر می رسد مسلّماً همه موارد تحت کنترل مسئولین مربوطه می باشد، و دیگر نیازی به کنترل مجدّد و کار موازی با مسئولین مربوطه نمی باشد. در صورتیکه به نظر من این نوع کنترلی که مطرح می گردد، علاوه بر اینکه کار موازی با مسئولین نیست، بلکه در جهت همکاری و همفکری و یاری رسانیدن به مسئولین می باشد. برای اینکه انسان جایزالخطا است، و امکان اشتباه کردن وجود دارد، و برای جلوگیری از این اشتباهات هم که شده، کنترل خود مسئولین هم، کمکی در مسیر درست انجام یافتن پروژه می نماید.

منظور از کنترل پروژه؛ کنترل کلیّه موارد پروژه هست، که شامل کنترل خود مسئولین نیز می گردد. از قبیل کنترل مدیریّت؛ کارفرما، مهندسین مشاور، دستگاه نظارت و پیمانکار. با عنایت به اینکه بایستی کلیّه مدیران به این مطلب اعتقاد داشته و از آن استقبال نمایند. و در صورت مطرح شدن اشتباهات آنها به جای جبهه گیری، در صدد رفع اشکال خودشان بر آیند. و سیستم کنترل پروژه هم به نحوی عمل نمایند، که هرگز و مطلقاً در اظهار نظر شان حبّ و بغضی نداشته و با رعایتموقعیّت مدیران، کاملاً عادلانه و آگاهانه قضاوت و رفتار نمایند.

مواردی که بایستی در پروژه تحت کنترل قرار بگیرد؛

۱ – کنترل تدارکات پروژه.

۲ – کنترل مصالح؛ از نظر کیفیّت؛ تهیّه، حمل و نقل، انبارداری و نوع مصرف.

۳ – کنترل نقشه ها؛ قبل از اجرا، با بررسی های لازم که منجر به دوباره کاری نشود، و همینطور در زمان اجرا.

۴ – کنترل زمانبندی اجرا.

۵ – کنترل کیفیّت اجرا. از نقطه نظر مشخصّات فنّی و زیبائی.

۶ – کنترل نظافت، نظم و ترتیب و ایمنی پروژه.

۷ – کنترل هزینه و سود و زیان پروژه.

۸ – کنترل معلومات فنّی و تجربی کارکنان.

۹ – کنترل تغذیه کارکنان و موارد رفاهی آنها.

۱۰ – کنترل کیفیّت مدیریّت؛ کارفرما، مشاور، دستگاه نظارت و پیمانکار.

با توجّه به اینکه موارد فوق توسّط خود مسئولین مربوطه تحت کنترل می باشد ولی با این وجود برای همیاری و همکاری با مسئولین این موارد بر اساس شرح وظایف مسئولین تحت کنترل قرار می گیرد. که در گام ها و مقالات بعدی در رابطه با هر یک از موارد فوق بحث خواهیم کرد. انشاءالله

برنامه زمان بندی تدارکات قسمت 3،در کنترل پروژه آموزش گام به گام متره برآورد،گام 90.
کنترل پروژه در گام به گام متره بر آورد؛ گام 112 ( 90.b
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *