تعریف زمان در پروژه، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۷۸، کنترل پروژه.

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

تعریف زمان در پروژه و اجرای پروژه در زمان تعیین شده؛

در یکی دو روز گذشته سئوالی از طرف یکی از دوستان مطرح شد؛ که چطوری می شود یک پروژه را در زمان معیّنی اجرا کرد؟ …..

این سئوال مرا وادار کرد که فعلاً بطور موقّت برنامه متره بر آورد فعّالیّت های خود را برای مدّت کوتاهی متوقّف نموده و با توجّه به ضرورت جواب دادن به این سئوال دوستم که از قرار معلوم سئوال خیلی کسان دیگر هم هست، زمان در پروژه و نوع اجرای پروژه در زمان تعیین شده را مطرح نمایم.

به طوریکه میدانیم هر پروژه ای از چهار رکن اصلی تشکیل می شود؛

۱ – پول و هزینه اچرای پروژه.

۲ – حجم کار یکه در پروژه بایستی اجرا گردد.

۳ – نیروی کار اعّم از نیروی انسانی و یا نیروی مکانیکی و مصالحی که برای اجرای آن کار لازم می باشد.

۴ – زمان؛ زمانیکه برای اجرای آن کار در نظر گرفته می شود.

همانطوریکه بار ها مطرح شده است زمان در پروژه بایستی ثابت در نظر گرفته شود، و تا آنجا که مقدور است نبایستی در فکر تغییر زمان افتاد، چون اگر زمان را متغیّر در نظر بگیریم معلوم نمی شود که پروژه کی و در چه زمانی به بهره برداری خواهد رسید. ولی سه رکن دیگر می تواند متغیّر  باشد، و پروژه را بایستی به نحوی برنامه ریزی کرد، که پروژه در زمان تعیین شده به اتمام برسد. و نحوه عملکرد این چهار رکن به شرح زیر می باشد.

اوّل زمان پروژه؛ که این زمان توسّط کارفرما در ابتدای پروژه تعیین می گردد، منتهی بایستی این زمان در حد قابل قبول تعین گردد، مگر در زمان های خاصّ که در آن زمان هم بایستی پروژه به صورت سریع الاجرا ( فورس ماژور ) برنامه ریزی گردد. این حالت با اضافه کردن نیرو های اجرائی و اضافه کردن شفت های کاری اضافه میسّر می باشد. اصولاً هرگز نباید زمان را متغیّر در نظر گرفت.

دوّم حجم کار مطرح می باشد؛ که این حجم از طریق متره بر آورد محاسبه می گردد، که ما در برنامه آموزش گام به گام خود آنرا درحال پیگیری هستیم.

سوّم نیروی کار می باشد؛ که آن بر اساس حجم کار و زمان تعیین شده در برنامه زمان بندی  و آنالیز بهای فعالیّت ها و نیرو های اجرای فعالیّت ها و مصالح مورد نیاز مشخّص می گردد.

چهارم هزینه و پول مورد نیاز پروژه می باشد؛ که به عقیده من مهمّ ترین رکن پروژه هست. به دلیل اینکه عامل مهمّ اجرای پروژه در زمان تعیین شده پول می باشد، زیرا اگر پول به موقع به پروژه تزریق نشود هر گز نباید انتظار داشت که آن پروژه به موقع به اتمام برسد.

روش اجرای پروژه در زمان تعیین شده:

پروژه که طراّحی و نقشه آن برای اجرا آماده گردید، در وحله اوّل به صورت فعالیّت های کلّی تقسیم بندی گردیده و زمان اجرای آن فعالیّت های کلّی به نسبت زمان کلّ پروژه تعیین می شود. سپس فعالیّت های کلّی هم به فعالیّت های جزء تفکیک و تنظیم می گردد. همان طور که ما در برنامه آموزش گام به گام متره برآورد از گام ۶۵ به این طرف در حال اجرا و یاد گیری آن هستیم. و برنامه زمان بندی را انجام داده ایم.

بعد از اینکه برنامه زمان بندی تنظیم گردید، با متره کردن حجم تک تک فعالیّت ها حجم فیزیکی هر فعّالیتی مشخّص می گردد، و سپس با بر آورد حجم ریالی بر اساس فهرست بها مبلغ ریالی هر فعالیّت نیز تعیین می شود. که این مورد را نیز در برنامه آموزش گام به گام در حال آموختن هستیم و ۹ فعالیّت از ۱۶ فعالیّت کلّی خود را تا اینجا محاسبه کرده ایم و در گام های ۷۳ به بعد مطرح شده است.

برنامه بعدی ما بعد از اینکه هزینه تمام فعالیّت ها را به اتمام رساندیم تعیین نیروی اجرائی و مصالح مورد نیاز پروژه بر اساس آنالیز بها های موجود از قبیل آنالیز بهای سازمان برنامه و آنالیز بهای سندیکای شرکت های ساختمانی و با بهره گیری از آنالیز های استادان بزرگی مثل آنالیز بهای آقای مهندس حامی علیه الرحمه و تجربیّات خودمان نیرو های اجرائی خود  اعمّ از نیرو های انسانی و نیرو های مکانیکی و مصالح و لوازم مورد نیاز را تعیین می نمائیم، البتّه تصمیم بنده بر این اساس است که به قول معروف اگر اجل امان دهد حد اقّل موارد فوق را در همین پروژه خود که یک ساختمان کوچک یک طبقه هست به انجام برسانم. منتهی مستلزم زمان می باشد. ولی اینک بر حسب ضرورت فقط یک فعالیّت را در گام بعدی اجرا می کنیم تا مطلب بیشتر روشن گردد.

در صورتیکه این کارها را انجام دهیم در صد زمانی و در صد هزینه و در صد فیزیکی فعالیّت ها نیز مشخّص می گردد، و ما  در زمان اجرا می توانیم خیلی راحت پروژه را تحت کنترل داشته باشیم.

من برای جلو گیری از خستگی در نتیجه طولانی شدن مطلب در گام بعدی آنالیز فعاّلیت شماره سه را که آجر کاری دیوار ها می باشد مطرح می نمایم.

متره بر آورد کارهای تأسیسات برقی برای هزینه فعالیّت ها در برنامه زمانبندی بخش 5، متره نوع چهارم، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 77.
زمان در پروژه های عمرانی، 2 آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 79، ( کنترل پروژه ).
Facebooktwitterlinkedinmail

  2 comments for “تعریف زمان در پروژه، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۷۸، کنترل پروژه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *