زمان در پروژه های عمرانی، ۲ آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۷۹، ( کنترل پروژه ).

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + کردار نیک + گفتار نیک = زندگی نیک.

تعریف زمان در پروژه های عمرانی و چگونگی اجرای پروژه در زمان تعیین شده ۲؛

همانطوریکه در گام قبلی مطرح شد زمان در پروژه های عمرانی توسّط کار فرما تعیین می گردد و به طور کلّی این زمان بایستی ثابت در نظر گرفته شود، و پروژه بایستی در زمان تعیین شده اجرا شده و به بهره برداری برسد. و برای رسیدن به این مطلب لازم است که برنامه ریزی درست و اجرائی برای  تأمین اعتبار و تدارکات و اجرا تنظیم گردیده و طبق آن برنامه اجرا گردد.

در برنامه ریزی برای اجرا موارد زیر مورد نیاز هست؛

۱ – مقدار هر فعالیّت اعم از حجم یا سطح و یا طول و یا وزن؛ که از طریق متره برآورد محاسبه می شود.

۲ – مصالح مورد نیاز هر فعالیّت از طریق آنالیز هر فعالیّت به دست می آید.

۳ – نیرو های اجرائی هر فعّالیّت هم از طریق آنالیز تعیین می گردد.

۴ – هزینه هر فعّالیّت؛ بر اساس متره بر آورد و قیمت های آنها که بر اساس نرخ روز تعیین می گردد، و در خیلی موارد هم از طریق فهرست بهای قرار داد تنظیم می شود.

توضیح اینکه؛ در قراردادها ئیکه بر اساس مناقصه به اجرا گذاشته می شود برای مقایسه قیمت فهرست بها با قیمت روز، بایستی هزینه ها را با هر دو نرخ  محاسبه کرده و در صد ریالی ( مثبت و یا منفی )  قرار داد را مشخّص نمود.

برای  آشنائی بیشتر با این مطلب فعالیّت شماره ۳ در برنامه آموزش گام به گام کنترل پروژه مطرح شده در گام ۷۴ را که شامل آجر کاری دیوار ها و شناژه های قائم و نصب نعل در گاهی ها و چهارچوب ها وستون ها و اسکلت پلّه می باشد ، در نظر گرفتم، که مقدار حجم فیزیکی و ریالی این فعالیّت ها در گام ۷۴ محاسبه شده و در سایت موجود می باشد. مقدار مصالح و نیروی اجرائی آنها را هم از طریق آنالیز تعیین می کنیم. و زمان تدارک آنها نیز طبق برنامه زمانبندی که چند روزقبل از شروع فعالیّت می باشد، در نظر گرفته می شود.

مصالخ مورد نیاز؛

۱ – آجر فشاری به ابعاد ۲۲*۱۱*۵/۵ به تعداد؛ ۳۱۲۴۳ قالب؛ نقل از صفحه شماره ۳

۲ – آجر قزاقی سفید به ابعاد ۲۲*۱۱*۵/۵ به تعداد ۱۷۴۱  قالب؛ نقل از صفحه شماره ۳

۳ – شن و ماسه به مقدار؛ ۱۸ متر مکعب نقل از صفحه شمار ۳

۴ – سیمان به مقدار ۴۱۱۶ کیلوگرم . سیمان پاکتی ۵۰ کیلو گرمی ۸۳ کیسه و ( یا سیمان پاکتی ۴۰ کیلو گرمی معادل ۱۰۳ کیسه ) نقل از صفحه ۳

۵ – قالب برای شناژهای قائم ۴۸ عدد قالب به عرض ۳۰ سانتیمتر و طول یک متر. نقل از صفحه ۳ ریز متره.

۶ – قالب برای سایبان پنجره معادل ۲/۵ متر مربع قالب چوبی. نقل از صفحه ۳ ( این مورد در این ساختمان اجرا نمی شود ).

۷ – میلگرد آجدار به قطر ۱۴ میلیمتر به طول ۱۵۰ متر. نقل از صفحه ۴ ریز متره.

۸ – میلگرد آجدار به قطر ۱۲ میلیمتر به طول ۲۶  متر. نقل از صفحه ۴  ریز متره.

۹ – میلگرد ساده به قطر ۱۰ میلیمتر به طول ۲۹ متر. نقل از صفحه ۴ ریز متره.

۱۰ – میلگرد ساده به قطر ۸ میلیمتر به طول ۱۸۸ متر. نقل از صفحه۴ ریز متره.

۱۱ – تیر آهن نمره ۱۶ معادل ۲/۵۰ متر. نقل از صفحه ۵ ریز متره.

۱۲ – تیر آهن نمره ۱۴ معادل ۱۶/۷۰ متر. نقل از صفحه ۴ ریزمتره.

۱۳ – تیر آهن نمره ۱۲ معادل ۴۱/۴۰ متر. نقل از صفحه ۴ ریزمتره.

۱۴ – تیر آهن نمره ۱۰ معادل ۸/۸۰ متر. نقل از صفحه ۴ ریز متره.

۱۵ – نبشی ۶۰*۶۰*۶ معادل ۲۰/۸۰ متر. نقل از صفحه ۴ ریز متره.

۱۶ – نبشی ۵۰*۵۰*۵ معادل ۳/۵۰ متر. نقل از صفحه ۴ ریز متره.

۱۷ – ناودانی نمره ۱۴ معادل ۱۳/۲۰ متر. نقل از صفحه ۵ ریز متره.

۱۸ – میل مهار از میلگرد نمره ۱۶ با رزوه یک سر بامهره به طول ۱/۲۵ به تعداد ۴ عدد. نقل از صفحه ۵ ریز متره.

۱۹ –  پروفیل چهار چوب درهای چوبی معادل ۲۴/۵۰ متر. نقل از صفحه ۵ ریز متره.

۲۰ –  سیم آرماتور بندی ۲/۵ کیلو.

۲۱ – سرنج برای ضد زنگ تیر آهن ها وغیره.

نیروی انسانی مورد نیاز فعالیّت شماره ۳، دیوار چینی؛

۱ – بناّی آجر کار یک نفر برای هر ۲۵ روز.

۲ – شاگرد بنّا یک نفر برای هر ۲۵ روز.

۳ – کارگر دو نفر برای هر ۲۵ روز.

۴ – جوشکار یک نفر برای روز های ۴۶ تا ۴۹٫

۵ – شاگرد جوشکار یک نفر برای روز های ۴۶ تا ۴۹٫

۶ – در صورت اجرای سایبان پنجره یک روز قالب بند برای سه فقره پنجره.

لوازم مورد نیاز؛

۱ – فورغون یک عدد.

۲ – بیل دو عدد.

۳ – استانبولی دو عدد.

۴ – شمشه، تراز، شاغول، شمشه ملات و ریسمان کار. ( اکثراً این لوازم را هر بنّائی برای خودش دارد ).

۵ – بتونیر کوچک برای ساخت ملات و بتن شناژهای قائم.

۶ – موتور جوش برای روزها ۴۶ تا۴۹ یک دستگاه.

۷ – هوا برش برای  روز های ۴۶ تا ۴۹ یک دستگاه .

۸-  آرماتور خم کن یک عدد.

۹ – چهار پایه یا سکوی آرماتور بندی یک دستگاه.

۱۰ – چهار پایه یا بشگه زیر پائی، حد اقل دو عدد.

۱۱ – تخته زیر پائی، دو عدد.

توضیح اینکه؛ تعداد نفرات به نسبت راندمان کاری آنها در برنامه ریزی تعیین گردیده اند.

تعریف زمان در پروژه، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 78، کنترل پروژه.
برنامه ریزی و کنترل پروژه، ( 3 )، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 80.
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “زمان در پروژه های عمرانی، ۲ آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۷۹، ( کنترل پروژه ).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *