گام ۸۳ متره برآورد تأسیسات برق ساختمان.

با نام و یاد خدا و برای خدا

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک

متره برآورد کارهای تأسیسات برق ساختمان، قسمت دوّم متره مسیر پریز های برق ساختمان.

در گام ۸۲ در متره برآورد کارهای تأسیسات برق ساختمان، لوله گذاری و سیم کشی روشنائی ساختمان طرح گردیده و متره آن نوشته و نشان داده شد، با توجّه به اینکه متره هر موردی را میتوان به طرق مختلف نوشت، در محاسبه لوله گذاری روشنائی برق، برای آشنائی کامل با روش محاسبه به صورت مشروح و نشان دادن هر قسمت به طور جداگانه محاسبه شد. در صورتیکه محاسبه طول لوله ها را به صورت کلّی تر هم می شود حساب کرد، و برای نشان دادن نوع دیگر محاسبه؛ نوشتن متره طول لوله های پریز برق به صورت کلّی تر محاسبه می کنیم. یعنی لوله های افقی را با جمع کردن طول ها در یک ردیف، و لوله های قائم را با شمارش لوله های هم ارتفاع در ردیف دیگر محاسبه می کنیم. برای گویا بودن محاسبات در این قسمت به صورت ترکیبی از متره جزئی وکلّی محاسبه شده است.( طبق جدول متره.) ولی می شود به صورت کلّی تری هم محاسبه کرد.

توضیح ۱ – اندازه ها در این محاسبه بر اساس نقشه شماره ۱۱۰ پیوست گام ۷۲ منظور شده است.

توضیح ۲ – طول سیم ها بر اساس طول لوله ها با اضافه کردن ۲۰ سانتیمتر به سر سیم ها محاسبه می شود، و با توجّه به اینکه رنگ سیم های فاز، نول و ارت بایستی جداگانه مشخّص شود و همینطور رنگ سیم فاز اضافی کلید های دوپل و تبدیل بایستی متفاوت باشد لذا سیم کلید های دوپل و تبدیل جداگانه حساب شده است

در محاسبه متره بر آورد تأسیسات برق ساختمان ( پریز ها )؛ سه مسیر در نظر گرفته شده است، به شرح زیر؛

۱ – مسیر ۱ از تابلو به سمت آشپزخانه از طریق کف.

۲ – مسیر ۲ از تابلو به سمت اطاق خواب ها و سالن از طریق کف.

۳ – مسیر ۳ از تابلو به راه پلّه و پریز شماره ۱۹ سالن و کولر از طریق کف و دیوار به پشت بام.

نقشه و ریز محاسبات؛ متره برآورد کارهای تأسیسات برق ساختمان ( پریز های برق ):

آموزش گام به گام متره بر آورد گام 82 متره برآورد تأسیسات برقی ساختمان
گام 84 متره بر آورد کارهای تأسیسات برقی؛تلفن و آنتن و در باز کن
Facebooktwitterlinkedinmail

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *