متره بر آورد کارهای تأسیسات برقی قسمت ۴؛تلفن و آنتن و در باز کن، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۸۴٫

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

متره بر آورد کارهای تأسیسات برقی ساختمان، قسمت ۴؛ پریز های تلفن، آنتن و در باز کن؛

پیرو طرح و بر آورد کارهای تأسیسات برقی که در گام های ۸۲ و ۸۳ مطرح گردید؛ لوله گذاری وسیم کشی برق روشنائی در گام ۸۲ و لوله گذاری وسیم کشی پریز های برق در گام ۸۳ شرح داده شد، و طرز محاسبه طول آنها نیز بیان گردید. اینک در این گام به طرح و متره بر آوردکردن لوله گذاری و سیم کشی تلفن و آنتن و در باز کن می پردازیم؛ همانطوریکه در مقالات گذشته مطرح گردید، برای جلو گیری از شلوغی نقشه هر یک از کارهای برق را در یک نقشه جداگانه کشیدیم، یعنی برای روشنائی برق یک نقشه، برای پریز های برق یک نقشه و برای پریزهای تلفن و آنتن و در باز کن نقشه دیگری طرح کردیم. در هر یک از این نقشه ها طول لوله های برق را از روی نقشه پلان اندازه گذاری کرده و بر اساس آن طول لوله ها و سیم ها را در جدول مربوطه محاسبه می کنیم.

در این گام نقشه لوله گذاری و سیم کشی تلفن و آنتن و در باز کن را از نقشه ایکه در کنار جدول محاسبه آنها کشیده ایم حساب می نمائیم.

با توجّه به اینکه در آوردن شیار برای لوله های برق بایستی محاسبه شود، لذا بر اساس نقشه های تهیّه شده برای لوله های برق اعّم از روشنائی و پریزها، طول شیار را با توجّه به همه نقشه ها محاسبه می کنیم، یعنی بایستی دقّت کرد که برای دو لوله که در دو نقشه متفاوت می باشد ولی در کنار یکدیگر قرار می گیرند فقط یک شیار منظور کرد.

ما در این طرح که سقف مان از نوع طاق ضربی و گچ و خاک می باشد می توانیم لوله های برق را در سقف و زیر گچ و خاک و سفید کاری قرار بدهیم، و این کار را هم انجام دادیم. و به همین دلیل هم در برنامه زمان بندی برای اجرا هم کارهای پشت بام قبل از لوله کشی برق در نظر گرفته شده بود. در صورتیکه اگر سقف نوع دیگری بود می بایست لوله های برق از طریق پشت بام کار گذاشته می شد.

در گذشته ها برای شیار در آوردن در فهرست بهای تأسیسات برقی قیمتی در نظر گرفته نشده بود، در نتیجه برای آن مطلب از فهرست بهای ابنیه استفاده می شد، ولی اینک در فهرست بهای مربوطه در فصل وسایل متفرقّه آیتمی در نظر گرفته شده است، که به نظر من این آیتم هم کاملاً درست به نظر نمی رسد، برای اینکه در این آیتم قیمت سوراخ کردن با قیمت شیار در آوردن یکی در نظر گرفته شده است، در صورتیکه هزینه این دو مورد متفاوت می باشند. مطلب دیگری که در مورد شیار در آوردن قابل طرح می باشد موضوع ترمیم محل شیار ها می باشد، که کلّاً هزینه بر می باشد، ولی متأسفّانه توجّهی به آن نمی شود، و با توجّه به شرح آیتم که آن را با مقطع ۲۰ سانتیمتر مربّع در نظر گرفته است معلوم نیست با چه عرضی می باشد، و در نتیجه محاسبه گچ و خاک مجدّد آن با اشکال مواجه می گردد.

در این بر آورد عرض متوسّط شیار ده سانتیمتر در نظر گرفته شد. و به همین دلیل شیار از تابلو به پائین را به دلیل زیاد بودن لوله های خروجی دو ردیف در نظر گرفتیم.

نقشه و متره بر آورد طول لوله گذاری و سیم کشی به شرح زیر می باشد؛

محاسبه کنده کاری شیار برای لوله های برق:


متره برآورد تأسیسات برق ساختمان قسمت 3، آموزش گام به گام متره بر آورد گام 83.
کنترل پروژه، متره نوع چهارم، فعاّلیت 10 و 11 و 12، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 85.
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *