کنترل پروژه در آموزش گام به گام متره برآورد؛ گام ۱۲۱ (۹۱

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

کنترل پروژه؛

برنامه ریزی برای تدارکات، بخش ۱

برنامه ریزی برای تدارکات و تنظیم جدولی ساده و گویا؛ که در وحله اوّل خیلی ساده به نظر می رسد، من هم در این زمینه، و در گامهای قبلی توضیحاتی داده و روش هائی را پیشنهاد کردم، و تصمیم هم نداشتم که برنامه ریزی برای تدارکات را به صورت مشروح مطرح نمایم، و سعی داشتم با تنظیم جدول هائی به صورت ساده تر و روشن تر، مصالح، لوازم و نیروی اجرائی هر فعالیّتی را در آن جدول نشان دهم، ولی با توجّه به تنوّع موارد فوق تنظیم چنین جدولی خیلی هم به راحتی میسّر نمی شود، لذا فعلاً به این نتیجه رسیدم که طبق معمول، تدارکات هر فعالیّتی را به طور جداگانه، و به صورت مشروح مشخّص کنیم ، سپس جداولی را برای نشان دادن آنها طراحی نمائیم.

در تنظیم مصالح مورد نیاز روزانه، بایستی توجّه شود که مقدار مصرف روزانه در روزهای متوالی ثابت نمی ماند و مرتّب در حال تغییر می باشد، به طور مثال در فعالیّت شماره ۲ (پی سازی) مصرف سیمان برای سنگ لاشه چینی در چهار روز اوّل فعالیّت یک مقدار هست ، و از روزپنجم با اضافه شدن اجرای بتن مگر مقدار مصرف سیمان اضافه می شود، و روز ششم قالب بندی آجری شروع می شود و مقدار سیمان مصرفی آن هم اضافه می گردد، روز هفتم و هشتم سنگ لاشه چینی تمام می شود، وسیمان مصرفی فقط برای بتن مگر و قالب آجری مورد نیاز میشود، روز نهم سیمان مورد نیاز فقط برای قالب آجری مورد نیاز است، از روز دهم و یازدهم که بتن ریزی شناژ و پی ستون ها شروع می شود سیمان برای بتن شناژ و قالب آجری مورد نیاز می شود، روز دوازدهم سیمان فقط برای بتن شناژ مورد نیاز هست، روز های سیزده و چهار ده سیمان برای شناژ و کرسی چینی مورد نیاز می باشد، روز پانزدهم سیمان اندود هم اضافه می شود، در نهایت روز های شانزده و هفده سیمان برای کرسی چینی و اندود ماسه سیمان مورد نیاز می گردد. با این ترتیب متوجّه می شویم که تنظیم مصالح مصرفی روزانه چقدر کار می برد. در این جا مطلبی که ممکن است به نظر برسد؛ این که چه نیازی به محاسبه و تنظیم چنین مواردی وجود دارد؟ جواب این سؤال این است؛ که اگر بنا باشد پروژه ای تحت کنترل جدّی باشد، به وجود این چنین محاسباتی نیاز مبرم دارد، مگر اینکه بی خیال کنترل پروژه بوده باشیم. از طرف دیگر کنترل مصالح که رکن اصلی اجرای پروژه هست میسّر می شود، و همچنین در نتیجه این سیستم کنترل، از ریخت و پاش مصالح هم جلو گیری به عمل می آید، ( باید توجّه کرد بقیّه مصالح نیز، از قبیل آجر، شن وماسه و آب نیز حالت مشابه سیمان را دارند.)

برای رسیدن به موارد فوق ضرورت دارد؛ که آنالیز تک تک فعالیّت ها بر آورد شود، تا مقادیر مورد نیاز به دست آید.

اینک فعالیّت شماره ۱ : آماده سازی و پی کنی؛ زمان اجرا ۱۲ روز

مصالح مورد نیاز؛ گچ به مقدار ۱۵ کیلو گرم، برای خط ریزی و علامت گذاری، میخ چوبی به تعداد۱۲ عدد.

نیروی انسانی؛ علاوه بر مدیریّت پروژه، نقشه بردار یک نفر، کارگر ۵ نفر.

لوازم؛ دور بین نقشه برداری، ریسمان کار ۵۰ متر؛ شمشه ۱ عدد، تراز ۱عدد، بیل و کلنگ هرکدام ۷ عدد، فرگون ۱ دستگاه، شلنگ تراز ۱۵متر.

فعالیّت ۲ : پی سازی؛ مدّت اجرا ۲۰ روز

۱ – سنگ لاشه برای حجم ۵۸/۵۲ متر مکعب؛ سنگ لاشه با در نظر گرفتن آنالیز سال ۱۳۹۷ معادل ۱/۲ برابر حجم سنگ لاشه چینی، برابر۷۰/۲۲ متر مکعب.

۲ -سیمان برای ملات سنگ لاشه چینی؛ ملات معادل ۳۵ در صدحجم سنگ لاشه چینی، با ۲۰۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب ملات، و با در نظر گرفتن شش در صد پرت سیمان به مقدار ۴۳۴۲ کیلو گرم، با مصرف روزانه ۷۲۳/۷۰ کیلو گرم.

۳ – شن و ماسه مصرفی برای ملات طبق آنالیز بهای ۱۳۹۷ ( شن ۰/۸۰ معادل ۴۶/۸۲ متر مکعب، و روزانه۷/۸ متر مکعب و ماسه ۰/۶۵ معادل ۳۸/۰۴ متر مکعب، و روزانه ۶/۳۴ متر مکعب)

۴ – آب مصرفی؛ برای هر متر مکعب ملات ۰/۲۴۴ متر مکعب معادل ۵ متر مکعب، و روزانه ۰/۸۳ متر مکعب.

نیروی انسانی؛ بنا یک نفر، شاگرد بنّا یک نفر، کارگر دو نفر.

لوازم؛ بیل دو عدد، فورگون یک دستگاه.

توضیح؛ چندی قبل که تصمیم به نوشتن آنالیزفعالیّت ها گرفته شد، ایده ای برای نشان دادن موارد آنالیز مصالح مصرفی به صورت جدولی نداشتم، ولی اینک که مقالات کنترل پروژه نوشته شد و مجدّداً بر گشتم برای برنامه ریزی مصالح پایکار، در این مدّت جدولی را تنظیم کردم که در آن بتوانم مصالح مصرفی روزانه برای هر فعالیّت را نشان دهم، و همینطورجمع مصرف روزانه هر مصالح را برای فعالیّت های مختلف مشخّص نمایم، انشاءالله در گام بعدی شرح جدول مذبور و اجرای آن را نشان داده و اجرا خواهم کرد.

کنترل پروژه در گام به گام آموزش متره بر آورد، گام 120 ( 90 K
کنترل پروژه، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 122 ( 92
Facebooktwitterlinkedinmail

  3 comments for “کنترل پروژه در آموزش گام به گام متره برآورد؛ گام ۱۲۱ (۹۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *