سخنی چند درباره طراحی ساختمان: مواجهه با امواج

درسالهای ۱۳۶۱ و۶۲ مدیر پروژه ای در شهر یزد بودم ودرهتل آن شهر اقامت می کردم . هتل اطاق هائی داشت که یک طبقه وهمکف بودند وقتی دراین اطاقها اقامت می کردم احساس آرامش خاصّی می کردم بخصوص دروقت خواب که خیلی راحت می خوابیدم ، بعضی وقتها هم که با همکار دیگری در آن اطاقها باهم اقامت می کردیم همین آرامش را در آن همکارم نیز حس می کردم.

وقتی به این مسئله فکر می کردم به نظرم می رسید که این آرامش از سکوت وآرامش منطقه می باشد تا اینکه یک روز موتور آبی درنزدیکی هتل کار می کرد وصدای خیلی بلندی داشت وهمکار من که درآن زمان خوابیده بود از آرامش همیشگی برخوردار بود وصدای بلند موتور آب هیچ تأثیری روی ایشان نداشت این موضوع باعث شد که من بیشتر فکر بکنم ، بلکه به علّت این آرامش پی ببرم، در نتیجه به وضعیّت اطاق دقیق تر شدم ومتوجّه شدم وضع معماری ودکوراسیون اطاق به نحوی می باشد که انعکاس اکثر امواج در آن اطاق به نحوی خنثی می شود ، یعنی سقف اطاق بلند وقوسی شکل می باشد ( طاق قوسی) ، دیوار ها تا ارتفاعی با موکت پوشیده شده است وکف آن نیز باموکت وقالی مفروش شده ومبلمان ودر وپنجره نیز چوبی می باشند .ضمناً کف اطاق نیز در زمین طبیعی بوده یعنی زیرزمین یا طبقه دیگری زیر آن نبود . در نتیجه انعکاس اکثر امواج یا جذب میشد ویا بصورت مورب منعکس می گردیدوبه کسی که روی تخت خوابیده بود برخورد نمی کرد وانرژی وهاله زمین طبیعی هم درآن جریان داشت ودر مجموع این عوامل باعث آن آرامش می شد .

امواجی که مارا تحت تأثیر قرارمی دهند وحتّی الامکان درزمان خواب بایستی حتّی المقدور از آنها وانعکاس آنها دوری کرد به قرار زیر هستند :

  • امواج نوری : انوار طبیعی ازقبیل نور خورشید وماه – انوار مصنوعی مانند نور چراغ ها وغیره.
  • امواج صوتی .
  • امواج مغناطیسی .
  • امواج جاذبه ماه وکرات دیگر آسمانی .
  • امواج جاذبه زمین .
  • امواج رادیوئی ، صوتی ، تصویری ، از قبیل امواج تلفن همراه ، کامپیوتر ، رادیو ، تلویزیون روشن وغیره .
  • امواج تولیدی خود انسان ها از طریق هاله هایشان ویا ذهنشان بخصوص امواج ذهنی خود هر کس .
  • امواج تولیدی گیاهان ودرختان .
  • وسایر امواج کوانتومی دیگر که ازطریق اشعه های مختلف ایجاد می شود .
  • امواجی که ازطریق بوهای متعدد ایجاد می گردد .

این امواج به طور طبیعی انسان هارا تحت تأثیر خود قرار می دهند که اکثر آن ها در زمان بیداری برای بدن انسان مفید بوده وباعث فعّال شدن بدن می گردند و بدن انسان بطور آگاهانه آن هارا جذب یا دفع ویا خنثی می سازد.

ولی در زمان خواب واستراحت این وضع فرق می کند ودر حالت استراحت هر چه از بر خورد این امواج دور تر باشیم آرامش بیشتری داشته وبدنمان در آن حالت بهتر می تواند خودش را باز سازی نماید وسلّول ها بهتر می توانند تبدیل و تولید سالم تری داشته باشند .

به همین دلیل بایستی اطاق خواب ها از طراحی ودکوراسیون خاصّی برخوردار باشند بطوریکه انعکاس وبرخورد این امواج به حدّ اقلّ خود برسد وشخصی که در اطاق خواب استراحت می کند از حد اقلّ بمباران امواج برخوردار باشد. برای رسیدن باین مطلب بهتر است سقف اطاق خواب باسقف کاذب به صورت قوسی درست شود ودیوارها آکوستیک باشد ، از به کار بردن سنگ وسرامیک در کف ودیوار اطاق ها اجتناب گردد بخصوص اطاق خواب وکف اطاق موکت وقالی بوده وکف سایر قسمت ها تاحدّ امکان ازپارکت یا موکت ومشابه این ها استفاده شود وگوشه ها وکنج ها نیز به صورت گرد باشد واز ایجاد کنج وگوشه های تیزخودداری شود. در مورد نور پردازی هم از نور غیرمستقیم استفاده شود ، مبلمان نیز چوبی باشند .

سخنی چند درباره طرّاحی ساختمان
مدیریّت : ارزش یابی ارزش ها ومدیریّت آن ها
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “سخنی چند درباره طراحی ساختمان: مواجهه با امواج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *