فهرست مطالب؛ قسمت خاطره.

با نام و یاد خدا و برای خدا

پندار نیک + کردار نیک + گفتار نیک = زندگی نیک

خاطرات:

۱ – اولیّن خاطره؛ خاطره یک پروژه.

۲ – دومّین خاطره؛ خاطره ای در باره قنات.

۳ – مدیریّت و مدیریّت پروژه تشویق و  توبیخ ولی اخراج نه.

۴ – سخنی چند درباره طرّاحی ساختمان؛ مواجهه با امواج.

۵ – خاطره رسیدگی به یک صورت وضعیّت قطعی. بخش ۱٫

۶ – خاطره رسیدگی به یک صورت وضعیّت قطعی. بخش ۲٫

۷ –خاطره رسیدگی به یک صورت وضعیّت قطعی. بخش ۳٫

۸ – خاطره رسیدگی به یک صورت وضعیّت قطعی. بخش ۴٫

۹ – خاطره رسیدگی به یک صورت وضعیّت قطعی. بخش ۵، پایانی.

۱۰ – قدرت عملکرد مغز انسان.

۱۱  – خاطره: تنظیم اسناد یک مناقصه بخش اوّل.

۱۲ — خاطره: تنظیم اسناد یک مناقصه بخش دوّم و پایانی.

۱۳ – خاطره: تهیّه یک صورت وضعیّت با قرارداد بین المللی، بخش اوّل.

۱۴ – خاطره: تهیّه یک صورت وضعیّت با قرارداد بین المللی، بخش دوّم.

۱۵ – خاطره: تهیّه یک صورت وضعیّت با قرارداد بین المللی، بخش سوّم، پایانی.

۱۶ – خاطره: محاسبه ضررو زیان یک پروژه؛ قسمت اوّل.

۱۷ – خاطره: محاسبه ضررو زیان یک پروژه؛ قسمت دوّم.

۱۸ – خاطره: محاسبه ضررو زیان یک پروژه؛ قسمت سوّم.

۱۹ – خاطره: محاسبه ضررو زیان یک پروژه؛ قسمت چهارم.

۲۰ – خاطره: محاسبه ضررو زیان یک پروژه؛ قسمت پنجم، و خاتمه.

۲۱ – خاطره: مدیرّت دفتر فنّی یک پروژه – بخش اوّل.

۲۲ – خاطره: مدیرّت دفتر فنّی یک پروژه – بخش دوّم.

۲۳ – خاطره: مدیرّت دفتر فنّی یک پروژه – بخش سوّم.

۲۴ – خاطره: مدیرّت دفتر فنّی یک پروژه – بخش چهارم.

۲۵ – خاطره: مدیرّت دفتر فنّی یک پروژه – بخش پنجم.

۲۶ – خاطره: مدیرّت دفتر فنّی یک پروژه – بخش ششّم.

۲۷ – خاطره: مدیرّت دفتر فنّی یک پروژه – بخش هفتم.

۲۸ – خاطره: مدیرّت دفتر فنّی یک پروژه – بخش هشتم.

۲۹ – خاطره: مدیرّت دفتر فنّی یک پروژه – بخش نهم، پایانی.

۳۰ – خاطره: تهیّه صورت وضعیّت یک پروژه، بخش ۱٫

۳۱ – خاطره: تهیّه صورت وضعیّت یک پروژه، بخش ۲٫

۳۲ –خاطره: تهیّه صورت وضعیّت یک پروژه، بخش ۳٫

۳۳ – خاطره: تهیّه صورت وضعیّت یک پروژه، بخش ۴٫

۳۴ – خاطره: تهیّه صورت وضعیّت یک پروژه، بخش ۵٫

۳۵ – خاطره: تهیّه صورت وضعیّت یک پروژه، بخش ۶٫

۳۶ – خاطره: تهیّه صورت وضعیّت یک پروژه، بخش ۷٫

۳۷ – خاطره: تهیّه صورت وضعیّت یک پروژه، بخش ۸٫

۳۸ – خاطره: تهیّه صورت وضعیّت یک پروژه، بخش ۹٫

۳۹ – خاطره: تهیّه صورت وضعیّت یک پروژه، بخش ۱۰٫

۴۰ – خاطره: تهیّه صورت وضعیّت یک پروژه، بخش ۱۱ . پایانی

۴۱ – خاطره: بازدید از یک پروژه در حال اجرا، بخش ۱٫

۴۲ – خاطره: بازدید از یک پروژه در حال اجرا، بخش ۲٫

۴۳ – خاطره: بازدید از یک پروژه در حال اجرا، بخش۳٫

۴۴ – خاطره: بازدید از یک پروژه در حال اجرا، بخش ۴٫

۴۵ – خاطره: بازدید از یک پروژه در حال اجرا، بخش ۵٫

۴۶ – خاطره: بازدید از یک پروژه در حال اجرا، بخش ۶٫

۴۷ – خاطره: بازدید از یک پروژه در حال اجرا، بخش ۷٫ پایانی

۴۸ – خاطره: یاری به دوست یک دوست، بخش ۱٫

۴۹ – خاطره: یاری به دوست یک دوست، بخش ۲٫

۵۰ – خاطره: یاری به دوست یک دوست، بخش ۳٫

۵۱ – خاطره: یاری به دوست یک دوست، بخش ۴٫

۵۲ – خاطره: یاری به دوست یک دوست، بخش ۵٫

۵۳ – خاطره: یاری به دوست یک دوست، بخش ۶٫

۵۴ – خاطره: یاری به دوست یک دوست، بخش ۷٫

۵۵ – خاطره: یاری به دوست یک دوست، بخش ۸٫

۵۶ – خاطره: یاری به دوست یک دوست، بخش ۹٫

۵۷ – خاطره: یاری به دوست یک دوست، بخش ۱۰٫

۵۸ – خاطره: یاری به دوست یک دوست، بخش ۱۱٫

۵۹ – خاطره: یاری به دوست یک دوست، بخش ۱۲٫پایانی

۶۰ – ماجرای لوله کشی فاضل آب.

۶۲ – خاطره: همیاری با بهترین دوستم، بخش ۱٫

۶۳ – خاطره: همیاری با بهترین دوستم، بخش ۲٫

۶۴ – خاطره: همیاری با بهترین دوستم، بخش ۳٫ پایانی.

۶۵ – خاطره: تقسیم کار؛ بخش اوّل.

۶۶ – خاطره: تقسیم کار؛ بخش دوّم.

۶۷ – خاطره: تقسیم کار؛ بخش سوّم.

۶۸ – خاطره: تقسیم کار؛ بخش چهارم.

۶۹ – خاطره: تقسیم کار؛ بخش پنجم، پایانی.

 

 

 

 

خاطره تقسیم کار؛ بخش 6؛ (پایانی)
خاطره کنترل پروژه، قسمت اوّل
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *