مرمّت و بازسازی بنا های آسیب دیده بخش دوّم

در بخش اوّل ترک های ایجادشده وعلل آن مطرح شد ، پس از شناسایی کامل نوع ترک و علّت آن به ترمیم وباز سازی آن میپردازیم. با توجّه به اینکه نوع شکستگی وترکهای ایجاد شده متفاوت می باشد، لذا می طلببد که در مورد هر نوع شکستگی جداگانه بحث نماییم.

اوّل به شکستگی یک دیوار حایل که پشت آن پر شده باشد واین دیوار شکم داده ودرحال ریزش به نظر می آید می پردازیم:  اکثراً این تیپ دیوار ها سنگی می باشند، وعلّت شکستگی هم اغلب به علّت گسسته ویا نا پیو سطه بودن مصالح پشت دیوار این اتفّاق می افتد یعنی مصالح موجود درپشت دیوار حالت چسبندگی نداشته وکاملاً ریزشی می باشد، ولی باز برای اطمینان  بهتر است که نوع و میزان ریزشی آنرا مشخّص نماییم. واین کاررا می توانیم با ایجاد چند چاهک درپشت دیوار انجام دهیم. البتّه بایستی توجّه کرد که قبل از هر کاری بایستی ایمن سازی انجام پذیرد وبعد به اقدامات دیگر پرداخته شود. وایمن سازی بستن داربست وتکیه گاه به وسیله تیر های چوبی و یا فلزّی انجام میگیرد که امروزه به عنوان سازه نگهبان مطرح می شود. مانند کروکی زیر

مرمت و بازسازی

پس از ایمن سازی وایجاد سازه نگهبان که بسته به وضعیّت شکستگی یاشکم دادگی دیوار از هر یک متر یا یکمتر ونیم یک پایه عمودی زده می شود. ودرصورت نیاز تیر های افقی هم زده می شود. پس از اطمینان از وضعیّت دیوار و شناسایی مصالح پشت دیوار اقدام به باز سازی آن مینمایند. نحوه تخریب وبازسازی بایستی قسمت به قسمت انجام پذیرد، یعنی اوّل قسمتی از دیوار را به اندازه یک متر با احتیاط تخریب کرده وباز سازی نموده وبعداً به قسمت های دیگر پرداخته شود. درصورت امکان بهتر است ازقسمت پایین دیوار به ارتفاع یک و نیم متر دیواررا به نحوی تخریب کرد که قسمت بالای محل تخریب به صورت کاملاً قوسی ونیم دایره باشد تا قسمت بالاتر ریزش ننماید. البتّه ممکن است دردیوارهای سنگ لاشه چینی شده، این کار میسّر نگردد، ولی اگر مقدور باشد روش نسبتاً مطمئن تری هست، چون دراین حالت بهتر می شود ریزش خاک پشت دیواررا تاحدودی کنترل کرد. درصورتی که ریزش خیلی زیاد بود وقابل کنترل نبوده باشد. در این حالت بایستی دیواررا از بالا تخریب کرد، وتوأم باتخریب دیوار یک سازه نیم دایره شکلی درست کرده وتو أم باتخریب دیوار به اندازه مورد نیاز خاک پشت دیوار را نیز برداشته وهم زمان بابرداشت خاک با سازه نیم ددایره شکل ساخته شده جلو ریزش خاک را گرفت. مانند کروکی زیر،در عین حال میتوان پشت سازه نیم دایره شکل را نیز با ریختن آ ب و یا دوغاب آهک ویا دوغاب سیمان تحکیم نمود. سازه نیم دایره شکل بایستی طوری ساخته شود که حمل ونقل آن راحت باشد لذا بهتر است به ارتفاع یکمتر وبه تعداد نیازارتفاع دیوار ساخته شود. وبه تدریج که دیوار تخریب وپایین میرود مورد استفاده قرارگیرند. پس از تخریب یک متر انتخاب شده دیوار، آن قسمت بازسازی شده وبه تخریب یک قسمت دیگر پرداخته شود.به هر صورت بازسازی حوصله و هزینه زیادی نیاز دارد.وبایستی آمادگی آن راداشت.

ضمناً درصورتیکه قسمتی از دیوار سالم بوده ومستحکم به نظر برسد، میتوان پشت دیوار آن قسمت را باسازه حائل نیم چاه مانند کنده و بصورت شمع ریزی با میل گرد وبتون ریزی استحکام بخشید.

همین طور میتوان برای استحکام بخشیدن پشت دیوار با خاک ریزشی از کول های بتنی که برای چاه های آب یا فاضل آب استفاده میشود، بهره گرفت. یعنی باقرار دادن کول اوّل خاک داخل آن را کنده وخالی کرد وبعد کول بعدی را روی آن گذاشته و خاک داخل آن رانیز تخلیه نمود وبه این ترتیب آنقدر پایین رفت که به زمین کاملاً سفت رسید و بعداً داخل این کول ها را بابتون و میل گرد به صورت شمع ریزی پر کرده ومجدّداً بغل همان یک چاه دیگری به همان نحو ایجاد نموده و با این ترتیب کلّ پشت دیوار را کاملاً مستحکم نمود.   ( ادامه دارد)

مرمّت و بازسازی بنا های آسیب دیده. بخش اوّل
مرمّت و باز سازی بنا های آسیب دیده بخش سوّم
Facebooktwitterlinkedinmail

  2 comments for “مرمّت و بازسازی بنا های آسیب دیده بخش دوّم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *