مرمّت و بازسازی بنا های آسیب دیده. بخش اوّل

موضوع مرمّت و بازسازی درجامعه ما بخصوص در شهر های کوچک و دهات بیشتر مطرح می باشد و به نظر می رسد که دراین زمینه توجّه قابل ملاحظه ای مورد نیاز هست. باتوجّه به گسترده بودن انواع مرمّت ها از قبیل آسیب دیدگی بناها در نتیجه زلزله، یا فرسودگی، خالی شدن زیر پی، شکستگی تیرهای سقف یا نعل ذرگاه، تحمیل بار زیاد به یک نقطه، وارد شدن ضربه شدید به یک قسمت و غیره.

با توجّه به اینکه موضوع مرمّت و بازسازی بسیار گسترده می باشد لذا بهتر است در حد امکان اوّل به شناسایی موارد پرداخت:
از آنجاییکه هر نوع ضعف پیش آمده در بنا ها از طریق ایجاد ترک و ایجاد صداهای خفیف خود را نشان می دهد، و باتوجّه به این که ممکن است صداهای مربوطه قابل توجّه نباشد لذا باید بیشترین توجّه و دقّت را به ترک ها و نوع آنها معطوف داشت.

انواع ترک های ایجاد شده دربنا ها:

  • ترک های ایجاد شده در دیوارها: به صورت قائم، مایل، افقی، افقی مستقیم، افقی نسبتاً مایل باشند.
  • محل ترک های ایجاد شده ممکن است در کنج دیوار، وسط دیوار، پایین، بالای دیوار و یا کنار نعل درگاه ها باشد.
  • ترک های ایجاد شده درسقف: که ممکن است در امتداد تیرها و یا عمود بر تیرها در سقف های پوشیده شده با تیر آهن باشد.
  • در پوشش سقف باتیر های چوبی که لاپه کوبی و سفید کاری شده باشد ترک های ایجاد شده ممکن است در امتداد تیر ها و یا عمود برآنها و یا به صورت مایل بوده باشد.
  • در سقف های با پوشش تیر چوبی نمایان که تیر ها در معرض دید می باشند قوس برداشتن یک تیر تا حدودی اعلام خطر می باشد و بایستی به میزان خمیدگی آن توجّه شود.
  • اندازه ترک های ایجادشده و باز تر شدن آنها (به اصطلاح زنده بودن ترک) بایستی مورد توجّه قرار گیرد.
  • شکم دادن دیوارهای حائل و ترک های ایجاد شده درآن؛ در دیوار های سنگی، آجری و یا بتونی اعلان خطر دیوار می باشد.

علل ترک خوردگی: علل ترک خوردگی ممکن است در نتیجه لرزش به دلیل زلزله و یا انفجار بزرگ باشد، یا درنتیجه خالی شدن زیر پی، شکستگی نعل درگاه یا تیر سقف، فرسودگی بنا، تحمیل بار زیاده از حد، ضربه شدید وارد شده به یک قسمت از بنا، تخریب بنای جنبی ساختمان و یا درنتیجه بعضی فعل و انفعال های شیمیایی مصالح ساختمانی باشد. مورد آخر بیشتر ایجاد ترک های مویی می کند.

(مرمّت وباز سازی در مقاله بعد)……….

مدیریّت، زندگی و محیط کار
مرمّت و بازسازی بنا های آسیب دیده بخش دوّم
Facebooktwitterlinkedinmail

  3 comments for “مرمّت و بازسازی بنا های آسیب دیده. بخش اوّل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *