گام ۸۷متره برآورد، کنترل پروژه، محاسبه در صد فعالیّت ها.

با نام و یاد خدا و برای خدا

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک

در گام های گذشته در باره محاسبات در صد فعالیّت ها؛ هزینه هر یک از فعالیّت ها را محاسبه کردیم، با محاسبه مجموع هزینه ها میتوانیم در صد هزینه هر یک از فعالیّت ها را بدست بیاوریم.

با توجّه به اینکه در زمان اجرای پروژه نیاز به آگاهی پیشرفت آن در زمینه های مختلف داریم، از قبیل در صد پیشرفت زمانی، پیشرفت هزینه ای، بخصوص پیشرفت فیزیکی، لذا لازم هست که به نحوی آنها را محاسبه نمائیم.

در اغلب موارد پیشرفت فیزیکی را بر اساس پیشرفت زمانی و هزینه ای در نظر می گرفتند، در صورتیکه این طرز برخورد جواب دقیق تری نمی داد، برای اینکه خیلی از فعالیّت ها زمان و هزینه زیادی می برد، در صورتیکه از نظر فیزیکی قابل رؤیت نمی باشد، از قبیل نقشه برداری، پاک سازی محوطِه و امثال اینها.

حال باید دید که برای کنترل پیشرفت فیزیکی و قابل لمس و روئیت پروژه چه باید کرد؟

برای دیدن پیشرفت پروژه از نظر فیزیکی، بایستی حجم فعالیّت هارا داشته باشیم.

برای این منظور شروع کردیم به محاسبه حجم فعالیّت ها؛ در این مورد به مواردی بر می خوریم که ضخامت قابل ملاحظه ای ندارند، از قبیل رنگ آمیزی، تسطیح و کوبیدن و خیلی موارد مشابه، در این مورد برای این چنین فعالیّت هائی تمهید خاصّی در نظر گرفته می شود.

در محاسبه حجم فعالیّت ها در پروژه مورد استفاده در این برنامه به ترتیب زیر عمل گردید؛

۱ – در مورد پاکسازی و تسطیح محوطّه؛ برای جابجائی خس و خاشاک و غیره، ضخامت ۸ سانتیمتر در نظر گربته شد.

۲ – تسطیح و کوبیدن کف پی؛ با خود پی کنی منظور شد.

۳ – کارهای فلزّی از قبیل میل گرد و تیر آهن و غیره؛ بر اساس حجم آنها بر آورد شد. محاسبه حجم کارهای فلزّی؛ با تقسیم کردن وزن کل آنها به عدد ۷۸۵۰ به دست می آید.

۴ – اندود ماسه سیمان؛ با ضخامت خودش محاسبه می شود.

۵ – عایق کاری؛ بهتر است با ظخامت اندود سیمانی زیر وروی آن محاسبه شود، در این پروژه ظخامت اندود با عایق را ۴ سانتیمتر در نظر گرفتیم.

۶ – چهارچوب در های چوبی؛ با توجّه به اینکه داخل چهار چوب هم بایستی با دوغاب گچی پر شود، در نتیجه به ظخامت ۴ سانتیمتر منظور گردید.

۷ – قالب بندی؛ به ضخامت متوسط ۴ سانتیمتر محاسبه شد.

۸ – نصب کف خواب ناودان؛ با توجِه به حجم کم آن رقمی در نظر گرفته نشد.

۹ – اندود تخته ماله ای؛ با توجّه به ظخامت آستر و رویه آن ۴/۵ سانتیمتر منظور شد.

۱۰ – به طور کلّی فعالیّت هائیکه دارای ضخامت هستند، نسبت به ضخامت خودشان منظور شده اند،

۱۱ – بند کشی؛ یک سانتیمتر ضخامت در نظر گرفته شد.

۱۲ – سنگ پلاک کف پنجره؛ با ملات زیر آن ۳ سانتیممتر محاسبه شد.

۱۳ – لوله های آب و فاضل آب؛ بر اساس حجم کلّی لوله ها با فضای داخلی آنها منظور گردید،

۱۴ – کانالهای کولر و بست های مربوطه؛ بر اساس حجم واقعی آن ها محاسبه گردید.

۱۵ – شمشه گیری برای اندود گچ و خاک؛ معادل سه در صد گچ و خاک منظور شد.

۱۶ – لوله های برق؛ معادل حجم لوله ها محاسبه شد.

۱۷ – سفید کاری؛ معادل ۱/۵ سانتیمتر در نظر گرفته شد.

۱۸ – کابینت های آشپزخانه؛ بر اساس حجم کلّی آنها منظور شد.

۱۹ – رادیاتور ها؛ بر اساس فضائی که رادیاتور اشغال می کند محاسبه گردید.

۲۰ – نصب دستشوئی و شیر آلات؛ حدوداً یک متر مکعب منظور شد.

۲۱ – سیم کشی برق؛ به نسبت زمان اجرا با لوله های برق منظور گردید.

۲۲ – شیشه؛ معادل پنجره محاسبه شد.

۲۳ – رنگ آمیزی؛ معادل ضخامت گچ و خاک، در و پنجره در نظر گرفته شد.

۲۴ – رفع نواقص، نظافت و کارهای متفرقّه؛ حدوداً معادل چهار متر مکعب در نظر گرفته شد.

همینطور که ملاحظه می گردد، خیلی از موارد در نظر گرفته شده نمی تواند مبنای دقیقی بوده باشد، از آنجائیکه این بینش ( محاسبه حجم فعالیّت ها) اولّین تجربه خود من بوده و کسی را هم نمی شناختم که قبلاً این کار را انجام داده باشد، از طرفی هم چنین محاسبه ای را ضروری می دیدم، لذا در تمام موارد با سنجش خیلی موارد تصمیم گرفتم، مطمئّناً در پروژه های دیگر می توان با مشورت افراد خبره تصمیمات بهتری گرفت.

در زیر محاسبه ریز احجام فعالیّت ها ملاحظه می گردد:

پس از محاسبه حجم فیزیکی فعالیّت ها و بدست آوردن حجم کل فیزیکی، ( در برگ مخصوص زمانبندی کلّی)، می توانیم در صد فیزیکی هر فعالیّت را محاسبه نمائیم، یعنی حجم فیزیکی هر فعالیّت را به حجم کلّ فیزیکی تقسیم مینمائیم، در نتیجه در صد حجم فیزیکی آن فعالیّت به دست می آید.

در گامهای گذشته هزینه هر یک از فعالیّت ها محاسبه گردید، و جمع کلّ هزینه ها هم در برگ زمانبندی کلّی محاسبه گردید، با بدست آوردن هزینه کلّی پروژه در صد هزینه هر فعالیّت نیز بدست می آید، (با تقسیم هزینه هر فعالیّت به هزینه کل)

در صد زمانی هر فعالیّت را نیز نسبت به زمان کلّ در نظر گرفته شده محاسبه می نمائیم، ( یعنی زمان هر فعالیّت تقسیم بر زمان کلّ، یعنی ۱۸۰ روز)

حال برای اینکه در صد کلّی پروژه را برای هر فعالیّت و یا کل پروژه بدست بیاوریم؛ کافی است که متوسط سه فقره در صد های محاسبه شده را مخاسبه نمائیم. یعنی در صد زمانی به اضافه در صد هزینه ای به اضافه در صد فیزیکی، تقسیم بر سه؛ در صد کلّی به دست می آید.

توجّه: فعالیّت هائی که تداخل زمانی دارند به صورت مشترک در نظر گرفته شده است.

گام 86 آموزش گام به گام متره بر آورد؛ کنترل پروژه
گام 88 آموزش گام به گام متره بر آورد، کنترل پروژه
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *