برنامه زمان بندی تدارکات قسمت ۲، در کنترل پروژه، آموزش گام به گام متره و بر آورد، گام ۸۹٫

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

برنامه زمانبندی تدارکات قسمت دوّم در کنترل پروژه:

در برنامه ریزی برای اجرای یک پروژه در جامعه موجود ما، پارامتر های زیادی باید در نظر گرفته شود بخصوص در مورد تهیّه تدارکات پروژه.

در برنامه زمان بندی تدارکات؛ با توجّه به عدم وجود ثبات اقتصادی و تغییر قیمت ها در زمان های کوتاه، و بالا رفتن قیمت ها، کمبود هایی که در بازار به وجود می آید، یعنی وجود یک اقتصاد به اصطلاح بازاری و غیر قابل پیش بینی و نا موزون. بایستی برنامه ریزی خیلی دقیق، هوشیارانه و با توجّه به موارد فوق، و سایر پارامتر های دیگر باشد، از قبیل عدم وجود ثبات فکری در اداره امور، بخصوص در رابطه با شهر سازی که در خیلی موارد اصول شهر سازی مراعات نمی شود، و در یک منطقه با وجود خیابان های باریک و تراکم جمعیّت، برج های بلند مرتبه ساخته می شود. و یا متغیّر بودن تصمیمات برای ساختن تعداد طبقات در مناطق مختلف شهر بخصوص در تهران و در زمان های متفاوت، به طور مثال یک فردی مجوّز ساختن یک آپارتمان پنج طبقه را از شهرداری می گیرد، وپی سازی و ستون ها و تیر های مربوطه را بر اساس پنج طبقه در نظر می گیرد، و در عین ساخت تغییراتی در شهرداری اتفّاق می افتد، و طبقه پنجم ساخت آن بنا ممنوع می گردد. در صورتیکه پس از گذشت زمانی نه چندان زیاد در همان منطقه ساختمان هفت طبقه ساخته می شود. ( این اتفّاقی است، که من خودم در یک منطقه شاهد آن هستم ).

بنا بر این بایستی در برنامه ریزی خیلی دقیق و هوشیار بوده، و سریع عمل گردد، بخصوص در تدارکات، که یک برنامه دقیق و منسجم تنظیم گردیده و اجرا شود.

با توجّه به اینکه برنامه ریزی برای تدارکات در جامعه ما خیلی مطرح نبوده است، لذا من هم سیستم منسجمی برای تنظیم برنامه زمانبندی تدارکات در جائی ندیده ام، بنا بر این بایستی یک روش ساده تری برای این مطلب تنظیم بکنیم. و برای ابن موضوع چند روش را در نظر گرفته و بر رسی میکنیم، تا ببینیم کدام یک ساده تر و عملی تر می باشد:

۱ – در مقابل هر فعالیّت جزء، در برنامه زمانبندی، نیازمندیهای آن فعالیّت را با زمانهای مورد نیاز ( زمان تهیّه آنها )، مقدار کل، مقدار مصرف در زمانهای مختلف را می نویسیم، اعم از نیروی کار، لوازم و مصالح. که در این حالت جدول ما خیلی طولانی خواهد شد. و مراجعه به آن چندان راحت نخواهد بود.

۲ -نیازمندی های پروژه را بر اساس تنظیمی که از آنها به عمل آوردیم؛ ( مشابه آنکه در گام ۸۸ تنظیم کردیم، )، همه آنها را در یک ستون عمودی می نویسیم، و در مقابل هر کدام، مقدار کل مورد نیاز، هزینه آنها، مقدار مصرف در زمانهای مختلف را در ستونهای مجزا مشخّص میکنیم. به نظر می رسد که این روش بهتر و کارآمد تر باشد.

۳ – هر فعالیّت کلّی را می نویسیم، و در مقابل آن سه ستون افقی قرار می دهیم، در یک ستون نیروی کار آن فعالیّت، و در ستون دوّم لوازم مورد نیاز آن فعّالیت، و در ستون سوّم مصالح مورد نیاز آن فعالیّت، نوشته شده و سپس مقدار کلّ مورد نیاز، هزینه آن و مقدار مصرف آن در تاریخ های مختلف در مقابل آنها نوشته می شود.

این موارد را در گامهای بعدی به صورت عملی امتحان می کنیم.انشاءلله

برای تنظیم برنامه زمانبندی تدارکات؛ در مرحله اوّل بایستی خلاصه متره هر کدام از فعالیّت ها تنظیم گردد. سپس جدولی برای محاسبه هر یک از نیازمندی ها تنظیم شده، با قرار دادن حجم عملیّات در آن جدول مقدار کل آن نیازمندی به دست بیاید. برای این منظور و به صورت آزمایشی محاسبه سیمان مورد نیاز در ساختمان دردست محاسبه خود را در گام بعدی محاسبه می کنیم. انشاءلله.

برنامه زمان بندی تدارکات 1، در کنترل پروژه، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 88.
برنامه زمان بندی تدارکات قسمت 3،در کنترل پروژه آموزش گام به گام متره برآورد،گام 90.
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *