Aside

با نام و یاد خدا و برای خدا

پندار نیک + فتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک

فهرست مطالب متره و بر آورد و آموزش گام به گام متره و بر آورد

۱ – آشنائی با متره و بر آورد و تهیّه کننده آن ( مترور ).

۲ – فواید متره برآورد.

۳ – جلوگیری از ضررو زیان پروژه توسط متره و برآورد.

۴ – متره برآورد و فهرست بها. و دانلود فهرست بهاها.

۵ – انواع متره برآورد.(۱)

۶ – انواع متره برآورد.(۲)

۷ – توضیحی در باره روش تهیّه متره.

۸ – روش تهیّه متره برآورد.

۹ – توصیه هائی برای تهیّه متره بررآورد.

۱۰ – شرایط عموی پیمان.

۱۱ – شرایط عمومی پیمان و متره برآورد.

۱۲ – متره بر آورد و اقتصاد کارگاه (پروژه).

۱۳ – آنالیز بها (تجزیه بها).

۱۴ – متره برآورد در راه سازی؛ مقدّمه.

۱۵ – متره برآورد در راه سازی؛ محاسبه؛ پروفیلهای عرضی.

۱۶ – متره برآورد در راه سازی؛ محاسبه؛ حجم عملیّات خاکی.

۱۷ – متره برآورد در راه سازی؛ محاسبه؛ شخم زنی، اختلاط مصالح مرغوب، تسطیح وکوبیدن، ایجاد پروفیل.

۱۸ – متره برآورد در راه سازی؛ محاسبه؛ ایجاد پروفیل.

۱۹ – متره برآورد در راه سازی؛ محاسبه؛ حجم خاکبرداری و خاکریزی در حالات مختلف.

۲۰ – متره برآورد در راه سازی؛ محاسبه؛ خاک جانشین و خاک جایگزین.

۲۱ – متره برآورد در راه سازی؛ محاسبه؛ حمل.

۲۲ – متره برآورد در راه سازی؛ محاسبه؛ حمل سنگ.

۲۳ – متره برآورد در راه سازی؛ محاسبه؛ بستر سازی وکمپاکشن وخاکریزی در شیب.

۲۴ – متره برآورد در راه سازی؛ محاسبه؛ جدول بندی.

۲۵ – تعدیل و روش تهیّه آن.

۲۶ – محاسبه وزن ها وجدول مربوطه.

۲۷ – تهیّه صورت وضعیّت قطعی.(۱).

۲۸ – تهیّه صورت وضعیّت قطعی.(۲).

۲۹ – تعدیل قطعی و طرز تهیّه آن.

۳۰ – شرایط عمومی پیمان و هزینه بالاسری.

۳۱ – تعیین قیمت جدید.

۳۲ – رسیدگی به صورت وضعیّت.

۳۳ – خاطره رسیدگی به صورت وضعیّت قطعی(۱).

۳۴ – خاطره رسیدگی به صورت وضعیّت قطعی ؛(۲).

۳۵ – خاطره رسیدگی به صورت وضعیّت قطعی ؛(۳)

۳۶ – خاطره رسیدگی به صورت وضعیّت قطعی ؛(۴)

۳۷ – آموزش گام به گام متره برآورد؛ مقدمه.

۳۸ – گام اوّل؛ توضیح متره و آشنائی با خطوط و علائم نقشه ها.

۳۹ – گام دوّم؛ طرز نوشتن حروف واعداد با دست.

۴۰ – گام سوّم؛ ترسیم نقشه یک ساختمان کوچک برای متره کردن ونشان دادن گوشه ای از ساختمان.

۴۱ – گام چهارم؛ ترسیم پی کنی ساختمان.

۴۲ – گام پنجم؛ مخاسبه پی کنی و انتخاب آیتم آن در فهرست بها.

۴۳ – گام ششّم؛ تعریف فهرست بها و طز استفاده از آن و نتیجه عدم دقّت در تعیین آیتم فهرست بها.

۴۴ – گام هفتم؛ تعیین صحیح آیتم فهرست بها و تجدید محاسبه پی کنی و محاسبه سنگ لاشه چینی پی.

۴۵ – گام هشتم؛ شرحی در مورد شناخت کارها و استفاده بهینه از فهرست بها و توجّه به زمین ساختمان مورد نظر.

۴۶ – گام نهم؛ تکمیل نقشه در نظر گرفته شده و نشان دادن وظایف یک مترور و محاسبه مجدّد پی کنی و سنگ لاشه چینی.

۴۷ – گام دهم؛ روش های مختلف متره کردن و ترسیم نقشه شناژ ساختمان.

۴۸  – گام یازدهم؛ باز هم شرحی برای نوشتن متره ( روش متره شناژها).

۴۹ – گام دوازدهم؛ روش قالب بندی، بقشه جزئیّات پی، متره بتن وقالب شناژ، کرسی چینی آجری.

۵۰ – گام سیزدهم؛ دقّت در متره کردن؛ بخصوص آرماتور بندی.

۵۱ – گام چهاردهم؛ متره آرماتور بندی.

۵۲ – گام پانززدهم؛ دنباله متره آرماتور بندی، ریز متره آرماتور بندی، متره شن مخلوط کنار پی ها، جدول وزن میل گرد ها

۵۳ – گام  شانزدهم؛ روش تنظیم جدول آرماتور بندی و نقشه آرماتور بندی شناژ.

۵۴ – گام هفدهم؛ بحث در رابطه با فهرست بها.

۵۵ – گام هیجدهم؛ دقّت در متره کردن با توجّه به اجرای ساختمان.

۵۶ – گام نوزدهم؛ تسطیح و اب پاشی و کوبیدن کف و بلوکاژ آن.

۵۷ – جدول پیشنهاد اصلاح کلیّات و شرح فهرست بها.

۵۸ – گام بیستم؛ بتن کف، بتن پی دیوارهای ۱۱ سانتی، عایق و اندود کرسی چینی.

۵۹ – گام بیست و یکم؛ تهیبه صورت وضعیّت موقّت، خلاصه متره، صورت وضعیّت مالی، نمونه صورتجلسه و دستور کار.

۶۰ – گام بیست و دو؛ عایق کاری و شرحی برای آجرکاری دیوار.

۶۱ – گام بیست و سوم؛ تشریح نقشه، متره؛ اندود، عایق، توری زیر عایق و آجرکاری دیوارها.

۶۲ – گام بیست و چهارم؛ کنترل و رسیدگی صورت وضعیّت(۱)

۶۳ – گام بیست و پنجم؛ کنترل و رسیدگی صورت وضعیّت(۲) و شرح نواقص متره.

۶۴ – گام بیست و ششم؛ بتن ریزی شناژهای؛ قائم و زیر سقف. و شرحی در رابطه با مقدمّه فصل بتن در فهرست بها.

۶۵ – طبقه بندی زمین در خاکبرداری ها.

۶۶ – گام بیست و هفتم؛ توجّه به مقدمه در بتن ریزی و متره بتن شناژهای قائم وغیره.

۶۷ – گام بیست وهشتم؛ قالب بندی: بررسی مقدمه فصل و متره قالب بندی شناژهای قائم وغیره.

۶۸ – گام بیست و نهم؛ نماسازی آجری، با توضیح و متره آجرکاری نما.

۶۹ – گام سی ام؛ نماسازی سیمانی، مطالعه مقدمّه فصل، متره اندود سیمانی، سایبان بالای پنجره و سنگ پلاک کف پنجره.

۷۰ – گام سی و یکم؛ نماسازی با سنگ پلاک و مطالعه فصل مربوطه.

۷۱ – گام سی و دوم؛ کارهای فولادیو مطالعه دقیق فصل.

۷۲ – گام سی و سوم؛ شرح و محاسبه ستون فلزی.

۷۳ – گام سی و چهارم؛ انواع متره برآورد و روش تهیّه آن.

۷۴ – گام سی و پنجم؛ کارهای فلزّی: شرح و متره تیر ریزی نعل درگاهی ها و سقف.

۷۵ – تحلیلی بر قیمت گذاری کارهای فلزّی، (فصل ۹)

۷۶ – گام سی و ششم؛ اسکلت فلزی راه پلّه و متره آن.

۷۷ – گام سی و هفتم؛ آجرکاری و طاق زنی و دوغاب ریزی و  توجّه به قیمت آنها.

۷۸ – گام سی و هشتم؛ نماسازی آجری و تغییرات نقشه.

۷۹ – گام سی و نهم؛ شیب بندی بام با بتن سبک و اندود سیمانی آن.

۸۰ – گام چهلم؛ اندود، عایق و کف خواب ناودان پشت بام.

۸۱ – گام چهل و یکّم؛ تهیّه صورت وضعیّت موقت شماره ۲ با خلاصه متره و مالی وخلاصه مالی.

۸۲ – گام چهل و دوّم؛ تهیّه صورت وضعیّت به صورت دستی و یا کامپیوتری.

۸۳ – گام چهل و سوّم؛ تهیبه تعدیل موقّت.

۸۴ – گام چهل و چهارم؛ تخریب و باز سازی در پروزه های در دست اجرا.

۸۵ – گام چهل و پنجم؛ دست انداز بام ودر پوش آن.

۸۶ – گام چهل و ششم؛ کف سازی بام، آسفالت و اب بندی بام.

۸۷ – نقشه های جزئیّات.

۸۸ – گام چهل و هفتم؛ متره در وپنجره فلزّی.

۸۹ – گام چهل و هشتم؛ متره شیشه در و پنجره فلزّی با پروفیل های توخالی.

۹۰ – گام چهل و نهم؛ محاسبه مقدار سیمان در بند کشی.

۹۱ – گام پنجاهم؛ شرح آنالیز و آنالیز بها. و خاطره قسمت (۱)

۹۲ – گام پنجاه و یکّم؛ شرح آنالیز و آنالیز بها. و خاطره قسمت (۲)

۹۳ – گام پنجاه و دوّم؛ شرح آنالیز و آنالیز بها. و خاطره قسمت (۳)

۹۴ – گام پنجاه و سوّم؛ شرح آنالیز و آنالیز بها. و خاطره قسمت (۴)

۹۵ – گام پنجاه و چهارم؛ هزینه بالاسری بخش سوّم.

۹۶ – گام پنجاه و پنجم؛هزینه بالاسری بخش چهارم.

۹۷ – گام پنجاه و ششم؛ هزینه بالاسری بخش پنجم.

۹۸ – گام پنجاه ه هفتم؛ طرز تهیّه آنالیز بها، قسمت ۵ .

۹۹- گام پنجاه و هشتم؛ طرز تهیّه آنالیز بها، قسمت ۶٫

۱۰۰ – گام پنجاه و نهم؛ متره قراردادهای زیر بنائی.

۱۰۱ – گام شصتم؛ هزینه بالاسری بخش ششم، قسمت ۱

۱۰۲ – گام شصت و یکم؛ هزینه بالاسری بخش ششم، قسمت ۲

۱۰۳ – گام شصت و دوّم؛ رسیدگی به صورت وضعیّت تعدیل

۱۰۳- گام شصت و سوّم؛ برنامه زمانبندی برای اجرای پروژه، قسمت اوّل

۱۰۴ – گام شصت و چهارم؛ برنامه زمانبندی برای اجرای پروژه، قسمت دوّم

۱۰۵ –گام شصت و پنجم؛ برنامه زمانبندی برای اجرای پروژه، قسمت سوّم

۱۰۶ – گام شصت و ششّم؛ برنامه زمانبندی برای اجرای پروژه، قسمت جهارم

۱۰۷ – گام شصت و هفتم؛ برنامه زمانبندی برای اجرای پروژه، قسمت پنجم

۱۰۸ – گام شصت و هشتم؛ برنامه زمانبندی برای اجرای پروژه، قسمت ششّم

۱۰۹ – گام شصت و نهم؛ برنامه زمانبندی برای اجرای پروژه، قسمت هفتم

۱۱۰– گام هفتادم؛ برنامه زمانبندی برای اجرای پروژه، قسمت هشتم

۱۱۱- – گام هفتاد و یکم؛ نازک کاری قسمت اول

رسیدگی به صورت وضعیت تعدیل، آموزش گام به گام متره برآورد، گام؛ 62
برنامه زمان بندی برای اجرای پروژه ها قسمت اوّل، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 63؛
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *